Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C6210-001

Títol: Projecte constructiu de Centre d'emmagatzematge i xarxa de distribució de gas per a la població de Tarrés-2002

Volum suport: Projectes enquadernats amb espiral,dins carpeta blava tapes dures

Notes: Dos còpies del projecte visat. Inclou plec per memòria, annexes a la memòria, pressupost, plec de condicions, estudi de seguretat i salut, plànols, plànols d'obra i annexes. Títol agregat

Localització: B2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat