Arxiu Municipal de Tarrés

Quadre de classificació dels fons documentals de l'arxiu municipal de Tarrés 

Fons de l'Ajuntament de Tarrés

1. Administració general

1.1 Delimitació del terme municipal

1.1.1 Fitació dels límits del terme

1.1.2 Símbols locals

1.1.3 Nomenclàtor municipal

1.2 Òrgans de govern

1.2.1Actes de sessions del Ple de l'ajuntament

1.2.2 Ordenances municipals. Reglaments.

1.2.3 Constitució de l'Ajuntament.

1.2.4Comissions especials

1.3 Alcaldia

1.3.1 Bans. Anuncis. Crides. Edictes. Pregons. Decrets. Informes Certificacions. Reunions informatives.

1.3.2 Relacions externes, representació, comunicacions.

1.4.Secretaria

1.4.1 Certificacions de secretaria

1.4.2 Inventaris de l’arxiu municipal

1.4.3 Contractació administrativa

1.4.4 Serveis i tràmits jurídics

1.4.5 Instàncies. Autoritzacions. Sol·licituds

1.4.6 Estadístiques generals

1.5.Organismes supramunicipals

1.5.1 Consorci Garrigues per al desenvolupament del territori

1.5.2 Federació Catalana de Municipis

1.5.3 Consell Comarcal de les Garrigues

1.6. Administració de personal

1.6.1 Personal laboral (altes, baixes, contractes, nòmines)

1.6.2 Càrrecs electes

1.6.3 Prevenció de riscos laborals

1.7 Correspondència general

1.7.1 Registres d'entrada/sortida

1.7.2 Correspondència (d'entrada i sortida per organismes i entitats)


2. Finances

2.1 Administració del patrimoni

2.1.1 Inventaris de béns

2.1.2 Adquisició, arrendament i venda de béns. Cessions i donacions.

2.1.3 Arrendament i cessions de béns immobles municipals

2.2 Intervenció

2.2.1 Comptes generals de l’Ajuntament

-Compte general de l'exercici

-Major de comptes

-Diaris/Llibres d'intervenció d'ingressos i despeses

-Diaris generals d'operacions

-Llibres auxiliars

-Annexos

2.2.2 Diaris i llibres

2.2.3 Pressupostos

2.2.4 Declaracions d'hisenda

2.2.5 Subvencions

2.2.6 Endeutament

2.3 Tresoreria

2.3.1 Caixa corporació

2.3.2 Comptabilitat 

2.4 Fiscalitat

2.4.1 Impostos

-Padró cèdules personals

-Contribució industrial

-IBI Naturalesa rústica

-IBI Naturalesa urbana

-IBI Característiques especials

-IVTM

-IAE

-ICIO (Impost sobre construccions i obres)

-Impagaments

2.4.2 Taxes

-Taxa de recollida d'escombraries

-Taxa clavegueram

-Taxa cementiri

-Taxa subministrament aigua potable

-Taxa servei bany i piscines (abonaments)

-Taxa ocupació sol, subsol i volada (pals i fils llum)

-Compensació telefonia

-Taxa per expedició de document

-Impagaments

2.4.3 Amillarament

2.4.4 Cadastre


3. Proveïments

3.1 Aigües

3.1.1 Subministrament d'aigua potable

3.1.2 Aigua de reg

3.1.3 Gestió d'aigües residuals

3.2 Subministraments

3.2.1 Gas i electricitat

3.3 Proveïments locals-productes bàsics

3.3.1 Racionament i reserves

3.3.2 Junta i delegació local de proveïments

3.3.3 Correspondència

3.3.4 Salvoconductes


4. Beneficència i assistència social

4.1 Assistència social

4.1.1 Serveis socials

4.2 Atenció a refugiats, víctimes i presoners de guerra

4.2.1 Control refugiats


5. Sanitat

5.1 Inspecció i control sanitari

5.1.1 Control d'aigua pel consum públic i piscines municipals

5.1.2 Control veterinari

5.1.3 Altres controls sanitaris

5.2 Atenció mèdica

5.2.1 Atenció mèdica sanitària

5.3 Cementiri

5.3.1 Llicències enterrament

5.3.2 Concessió funerària i títols

5.3.3 Traspassos de titularitat

5.3.4 Registre de nínxols


6. Obres i urbanisme

6.1 Planejament i gestió urbanística

6.1.1 POUM (Pla d'ordenació urbanística municipal)

6.1.2 Normes subsidiàries i complementàries, ordenances d'edificació

6.1.3 Plans Especials

6.1.4 Declaracions ruïna, expropiacions, subhastes, denúncies

6.2 Obres d’infraestructura

6.2.1 Obres generals d'infraestructura i urbanització

6.2.2 Carrers (voreres, pavimentació i jardins)

6.2.3 Xarxa aigua i clavegueram, reg i extinció

6.2.4 Enllumenat públic i xarxa elèctrica

6.2.5 Telecomunicacions

6.2.6 Comunicacions (camins, passos, rutes, etc)

6.2.7 Senyalització

6.2.8 Energies renovables

6.2.9 Vies fèrries

6.2.10 Gas i Oleoducte

6.3 Construcció i manteniment d’immobles municipals

6.3.1 Casa de la Vila

6.3.2 Piscines i zones esportives i d'esbarjo 

6.3.3 Església

6.3.4 Escoles, ADF

6.3.5 Cementiri

6.3.6 Consultori, vivenda mestra

6.3.7 Llars Residencials

6.3.8 Centre Social i Cultural "El Sindicat"

6.3.9 Altres (monuments, fonts, mobiliari urbà, bàscula)

6.4 Llicències d’obres

6.4.1 Obres particulars

6.5 Activitats classificades i obertura d'establiments

6.5.1. Activitats industrials

6.5.2 Activitats agricultura-ramaderia

6.5.3 Activitats hostaleria

6.6 Documentació urbanisme

6.6.1 Documentació i correspondència


7. Seguretat pública

7.1 Administració i control de la seguretat pública

7.1.1 Cossos de seguretat

7.1.2 Infraccions i sancions

8. Serveis militars

8.1. Administració de serveis militars

8.1.1. Quintes

8.1.2. Prestació social substitutòria i objecció de consciència

8.1.3. Correspondència

9. Població

9.1. Padró Municipal d'Habitants

9.1.1 Padrons generals d'habitants

9.1.2 Variacions del padró d'habitants. Estadístiques de població

9.2 Emigració, immigració

9.2.1 Moviments migratoris

10. Eleccions

10.1.Cens electoral. Junta local del cens electoral

10.1.1 Cens electoral

10.2 Processos electorals

10.2.1 Eleccions 

-Eleccions municipals

-Eleccions a diputats provincials

-Eleccions generals: Corts, Senat

-Eleccions al Parlament de Catalunya

-Eleccions al Parlament Europeu

10.3.Referèndums

10.3.1 Referèndums i plebiscits


11.Ensenyament

11.1 Escoles

11.1.1 Documentació escoles

11.1.2 Juntes i comissions municipals d'ensenyament

11.2 Altres ensenyaments

11.2.1 Formació reglada

11.2.2 Formació no reglada

12.Cultura

12.1 Festes populars

12.1.1 Festa Major

12.1.2 Altres festes i trobades

12.2 Patrimoni històric, artístic i natural

12.2.1 Arqueologia

12.2.2 Construccions

12.2.3 Estudis

12.2.4 Persones il·lustres

12.2.5 Toponímia

12.3 Promoció local

12.3.1 Dones

12.3.2 Joves

12.3.3 Gent gran

12.3.4 Associacions

12.3.5 Esports

12.4 Promoció turística


13.Serveis agropecuaris i medi ambient

13.1. Agricultura

13.1.1 Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes,declaracions de les collites, vinya

13.1.2 Juntes i comissions municipals agropecuàries

13.2 Gestió forestal

13.2.1 Autoritzacions foc

13.2.2 Autoritzacions tala

13.2.3 Gestió d'incendis forestals

13.3 Medi ambient

13.3.1 Plans d'emergència

13.4 Gestió cinegètica

13.4.1 Vedat de caça

13.4.2 Armes


14.Col·leccions factícies

14.1 Cartografia

14.1.1 Plànols municipals

14.1.2 Mapes cartogràfics

14.2 Difusió cultural i festiva

14.2.1 Cartells i programes d'activitats culturals

14.3 Arxiu d'imatges i premsa

14.3.1 Fotos

14.3.2 Retalls de premsa

Fons del Jutjat de Pau de Tarrés

15.1 Expedients de judicis

15.1.1 Judicis. Al·legacions. Diligències. Cèdules.

15.2 Registre Civil

15.2.1 Naixements

15.2.2 Matrimonis

15.2.3 Defuncions

15.2.4 Inscripcions, certificats i expedients

15.3 Documentació

15.3.1 Renovació jutge pau (titular i suplent)

15.3.2 Llibres de registres

15.3.3 Correspondència


Fons de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés – Cambra Agrària Local de Tarrés (a partir de 1978)

16.1 Administració general

16.1.1 Òrgans de govern

16.1.2 Eleccions

16.1.3 Correspondència

16.1.4 Comissions

16.2 Administració econòmica

16.2.1 Comptes generals

16.2.2 Tresoreria

16.3 Serveis

16.3.1 Serveis agropecuaris

16.3.2 Serveis econòmics

16.3.3 Seguretat social agrària


Fons de la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés

17.1 Administració general

17.1.1 Òrgans de govern

17.1.2 Correspondència

17.2 Administració econòmica

17.2.1 Comptes generals

17.2.2 Tresoreria

17.3 Serveis

17.3.1 Serveis agropecuaris

17.3.2 Serveis econòmics

17.3.3 Seguretat social agrària

 

Fons documental de l'Antonio Arbós Pasqual

18.1 Documentació professional

18.1.1 Reculls documentals

18.1.2 Creació professional

18.2 Documentació personal

18.2.1 Correspondència

18.3 Biblioteca i hemeroteca

18.3.1 Fullets i cartells

18.3.2 Retalls de premsa

 

 

Tornar a l'inici

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023

a/e: ajuntament@tarres.cat