Arxiu Municipal de Tarrés

1-Administració general

1.1-Delimitació del terme municipal

1.1.1-Fitació dels límits del terme

CH-111-001-Expedient de fusió del municipi de Tarrés amb altres municipis

Inclou actes, resolucions i correspondència. Títol agregat

1969

C111-001-Delimitació termes Tarrés amb Vimbodí, Fulleda i Vinaixa

Inclou Treballs topogràfics del Instituto Geogràfico y Estadístico del 1918. Certificació delimitació termes Tarrés amb Vimbodí, Fulleda i Vinaixa 2001. Documentació delimitació termes (2002-2007) i actes d'atermenament (2008-2009). Títol agregat.

1992-2009

1.1.2-Símbols locals

CH-112-001-Informe sobre l'escut heràldic de Tarrés

Títol agregat

1989

C112-001-Bandera i Escut Oficial de Tarrés

Títol agregat

1992-2001

1.1.3-Nomenclàtor municipal

CH-113-001-Nomenclàtors

Inclou un expedient de nomenclatura de vies municipals de Tarrés del 1979. I un plec de “datos sobre cañadas o vías pecuarias de carácter general” de Lleida, que inclou Tarrés, i un “Nomenclator de la provincia de Lérida”, ambdós sense data. Títol agregat

1979

1.2-Òrgans de govern

1.2.1-Actes de sessions del Ple de l'Ajuntament

CH-121-001-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Llibre molt malmés, algunes fulles estripades i altres arrencades.A la pàgina 44 conté un escrit i la signatura d'en Francesc Macià del 1908. Títol agregat

1907-1910

CH-121-002-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat

1910-1913

CH-121-003-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat

1914-1916

CH-121-004-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Tapes malmeses, cobert amb arxivador de plàstic. Títol agregat

1917-1923

CH-121-005-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat

1929-1936

CH-121-006-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat

1937-1938

CH-121-007-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat. Conté fulls solts

1939-1947

CH-121-008-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat. Conté fulls solts

1947-1952

CH-121-009-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat. Conté fulls solts

1952-1959

CH-121-010-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat. Conté fulls solts

1960-1968

CH-121-011-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat. Conté fulls solts

1968-1971

CH-121-012-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat. Conté fulls solts

1976-1979

CH-121-013-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Títol agregat. Conté fulls solts

1981-1985

CH-121-014-Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament

Al 1987 l'Ajuntament s'anomena Consell Obert. Títol agregat. Conté fulls solts

1985-1987

1.2.2-Ordenances municipals. Reglaments

CH-122-001-Ordenances fiscals

Títol agregat.

1954-1989

C122-001-Ordenances i modificacions d'ordenances fiscals

Títol agregat

1995-2005

C122-002-Ordenances fiscals

Títol agregat

1996-2004

C122-003-Reglamentació serveis funeraris

L'expedient inclou el reglament, certificacions, edictes i comunicacions. Títol agregat

1997-2002

C122-004-Reglament regulador de les construccions en sol no urbanitzable

L'expedient inclou el reglament, certificacions, edictes i comunicacions. Títol agregat

1997-2002

C122-005-Ordenances d'ordre i reglaments municipals

L'expedient inclou el reglament, certificacions, edictes i comunicacions. Títol agregat

1999-2002

C122-006-Reglament de l'ús de la llengua catalana

Inclou reglament d'ús de la llengua catalana del 2000. Títol agregat

2000

1.2.4-Comissions especials

CH-124-001-Libro de Actas de la Junta Local de Jefes de Tarrés

Conte la diligencia d'obertura del llibre en la primera plana, i full solt amb explicacions sobre la constitucions de les juntes, no hi ha cap entrada al llibre. Títol agregat

1957

CH-124-003-Correspondència Jefatura Local del Movimiento de Tarrés

Títol agregat

1960-1975

CH-124-002-Libro de Actas del Consejo Local del Movimiento de Tarrés

Conte la diligencia d'obertura del llibre en la primera plana, i full solt amb acta de constitució del Consejo, no hi ha cap entrada al llibre. Títol agregat

1963

CH-124-004-Expedient de constitució del Patronat local per a la protecció d'animals i plantes

Inclou acta de constitució i correspondència. Títol agregat.

1965

1.2.3-Constitució de l'Ajuntament

CH-123-001-Expedient de constitució de l'Ajuntament

Inclou plecs per l'any 1939, 1961, 1964, 1967 i 1991.Títol agregat.

1939-1991

C123-001-Expedients de constitució de l'Ajuntament

Inclou cada plec acta constitució de l'ajuntament, declaració de bens i registres d'interessos dels càrrecs electes, i declaració patrimonial de l'ajuntament. Plecs per eleccions municipals 1999, 2003, 2007,2011 i 2015.Títol agregat

1999-2015

1.3-Alcaldia

1.3.1-Bans. Anuncis. Crides. Edictes. Pregons. Decrets. Informes Certificacions. Reunions informati

CH-131-001-Edictes

Títol agregat

1954-1990

CH-131-002-Libro de resoluciones de la Alcaldía

Conté fulls solts

1987-1988

C131-001-Edictes

Inclou fulls de tramesa a la Diputació de Lleida, còpia de l'edicte i còpia publicació al BOP.Títol agregat

1996-2005

C131-003-Decrets alcaldia

Títol agregat

1997-2008

C131-004-Informes alcaldia

Títol agregat

1998-2004

C131-002-Edictes

Inclou fulls de tramesa a la Diputació de Lleida, còpia de l'edicte i còpia publicació al BOP.Títol agregat

2006-2008

C131-005-Reunions de poble

Inclou un plec del 1995. Títol agregat

2007-2013

1.3.2-Relacions externes, representació, comunicacions.

C132-001-Comunicacions autopista i autovia

Inclou plec activitat autopista. Gestió de l'IBI, peatges i correspondència. Manifest i comunicacions sobre l'autovia A27Tarragona-Montblanc. Títol agregat

1995-2010

C132-002-Suport poeta Miquel Martí i Pol com a candidat al Premi Nobel

Inclou acords de plens de diferents ajuntament i documentació diversa. Títol agregat

1999-2000

C132-003-Informe sobre el nou model d'organització de Catalunya

Inclou informe del Parlament i documentació diversa. Títol agregat

2000-2001

C132-004-Pla Territorial de Ponent

Inclou avantprojecte, diferents informes i documentació diversa. Títol agregat

2006-2007

1.4-Secretaria

1.4.1-Certificacions de secretaria

C141-001-Informes i certificats secretaria

Títol agregat

1996-2008

1.4.2-Inventaris de l’arxiu municipal

CH-142-001-Inventari de l'arxiu municipal

Títol agregat

1939-1945

1.4.3-Contractació administrativa

CH-143-001-Contractes i convenis

Títol agregat

1940-1991

C143-001-Contractes de manteniment

Inclou contractes de sistema contraincendis, higiene i plagues, manteniment gas, informàtica maquinari i programari, alarma, fotocopiadora i telefonia. Conveni amb Absys per manteniment informàtic de programes de gestió i formació.Títol agregat

1995-2009

C143-005-Convenis i contractació de serveis

Inclou: convenis Consell Comarcal (1990-2009), serveis d'accés a internet (1998-2005), Punt Informació TIC 2002 i conveni punt TIC 2010, conveni ACM Catàleg Masies i Cases Rurals 2004 i ACM SGAE (2012-2013), conveni CAO Adhesió Etram (2006-2009) i Perfil del contractant 2010, conveni Diputació de Lleida-Cartografia Digital (2008-2010), i conveni Consell Comarcal – Serveis Tècnics 2012.C. Comarcal sol·licitud peó 2014 denegat- C. Comarcal peó 2015. Títol agregat

1996-2015

C143-002-Loteria de Nadal Ajuntament

Títol agregat

1997-2008

C143-006-Convenis i contractació de serveis

Inclou: contractació serveis funeraris (1998-2009), subscripció Som Garrigues (2000-2003), adquisició equip informàtic Ajuntament i Jutjat de Pau (2002-2004), conveni Oficina Virtual del Cadastre (2004-2008), contractació serveis tècnics (2005-2007), conveni Ministeri de Foment 2003, conveni gestió informatitzada del padró d'habitants 2003, conveni construcció canonada 2009, conveni Correllengua 2009, compostadors 2011, conveni Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona 2014, adhesióAssociació Micropobles, adhesió Associació Municipis Eòlics, conveni edició llibre "Pedres, fites, cases i gent" . Títol agregat

1998-2017

C143-003-CAT CERT – Certificació administrativa

Inclou comunicacions, correspondència, certificacions, i adhesió al domini .cat. Títol agregat

2003-2007

C143-004-Assegurances

Inclou polisses i documentació. Títol agregat

2004-2016

1.4.4-Serveis i tràmits jurídics

CH-144-001-Manaments d'embargament

Títol agregat

1950

C144-001-Expedients jurídics

Inclou expedient sinistre robatori (2002-2004), sinistre vedat de caça 2007, robatori piscines (2009-2012).Títol agregat

2002-2012

C144-002-Protecció de dades

Conté normativa, auditoria i subvenció. Documentació regidors i protecció de dades.Títol agregat

2006-2008

C144-003-Expedients jurídics

Expedient de demanda de finques rústiques situades al polígon 2 parcel•les 76, 77, 78 i 80 del municipi de Tarrés. Títol agregat

2012

1.4.5-Instàncies. Autoritzacions. Sol·licituds

CH-145-001-Servei de canvi de moneda

Inclou fulls de canvi de moneda de la república al franquisme. Títol agregat

1939

CH-145-002-Autoritzacions

Títol agregat

1974-1988

C145-001-Sol·licituds i autoritzacions

Inclou sol·licituds: Vies i Obres per obrir rases 2009, segregació de finca particular 2010. Autoritzacions: dinar ermita Tarrés 2001, Festa de Sant Joan 2007, construcció marquesina 1998, farmaciola 1999, ITV vehicles agrícoles (2000-2010), còpies cadastre (2004-2007), rompuda terreny forestal 2012.Títol agregat

1998-2010

1.4.6-Estadístiques generals

CH-146-001-Estadístiques municipals

Títol agregat

1962-1974

1.5-Organismes supramunicipals

1.5.1-Consorci Garrigues per al desenvolupament del territori

C151-001-Documentació Consorci Garrigues pel Desenvolupament de Territori

Inclou documentació Leader i Proder, correspondència i convocatòries plens. Títol agregat

2000-2008

1.5.2-Federació Catalana de Municipis

1.5.3-Consell Comarcal de les Garrigues

C153-001-Actes Consell Comarcal

Inclou convocatòries i actes dels plens. Títol agregat

1998-2005

C153-002-Actes Consell Comarcal

Títol agregat

2007-2008

C153-004-Reunions comissions Consell Comarcal

Títol agregat

2007-2008

C153-006-Sessions Juntes de Govern Consell Comarcal i Consell d'Alcaldes

Títol agregat

2008-2009

C153-003-Actes Consell Comarcal

Títol agregat

2009-2011

C153-005-Reunions comissions Consell Comarcal

Títol agregat

2009-2011

1.6-Administració de personal

1.6.1-Personal laboral

CH-161-001-Administració de personal

Inclou contractes, altes, cotitzacions, nòmines, etc. Títol agregat

1954-1989

C161-001-Contractació personal laboral

Títol agregat

1996-2007

C161-004-Documentació personal

Inclou documentació Seguretat Social, TC, IRPF, nòmines i correspondència. Títol agregat

1997-2003

C161-002-Contractació personal piscines municipals

Títol agregat

1999-2005

C161-003-Contractació personal piscines municipals i activitats estiu

Títol agregat

2006-2017

1.6.2-Càrrecs electes

C162-001-Documentació compensacions càrrecs electes

Títol agregat

2008-2012

1.6.3-Prevenció de riscos laborals

C163-001-Prevenció de riscos laborals

Títol agregat

2003-2009

C163-002-Prevenció de riscos laborals

Títol agregat

2010-2014

1.7-Correspondència general

1.7.1-Registres d'entrada i sortida

CH-171-001-Registre d'entrada i sortida de documents de l'Ajuntament

Títol agregat

1939-1953

CH-171-002-Registro de salida de documentos

1953-1973

CH-171-003-Registro de entrada de documentos

Conté fulls solts

1956-1983

CH-171-004-Registro de salida de documentos

Conté fulls solts

1974-1989

CH-171-005-Registro de entrada de documentos

1982-1989

CH-171-006-Registre d'entrada de documents

1989-1992

C171-001E-Registre d'entrades

Títol agregat.

1996

C171-001S-Registre de sortides

Títol agregat.

1996

C171-002E-Registre d'entrades

Títol agregat.

1997

C171-002S-Registre de sortides

Títol agregat.

1997

C171-003E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 307, segon volum del 308 al 581. Títol agregat.

1998

C171-003S-Registre de sortides

Títol agregat.

1998

C171-003-Registre d'entrades i sortides

Llibre especific per a entrades i sortides de l'Ajuntament, Jutjat de Pau i ADF. Títol agregat.

1998

C171-004E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 319, segon volum del 320 al 659. Títol agregat.

1999

C171-004S-Registre de sortides

Títol agregat.

1999

C171-004-Registre d'entrades i sortides

Llibre especific per a entrades i sortides de l'Ajuntament, Jutjat de Pau i ADF. Títol agregat.

1999

C171-005E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 375, segon volum del 376 al 680. Títol agregat.

2000

C171-005S-Registre de sortides

Títol agregat.

2000

C171-005-Registre d'entrades i sortides

Llibre especific per a entrades i sortides de l'Ajuntament, Jutjat de Pau i ADF. Títol agregat.

2000

C171-006E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 412, segon volum del413 al 756. Títol agregat.

2001

C171-006S-Registre de sortides

Títol agregat.

2001

C171-006-Registre d'entrades i sortides

Llibre especific per a entrades i sortides de l'Ajuntament, Jutjat de Pau i ADF. Títol agregat.

2001

C171-007E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 348, segon volum del 349 al 729. Títol agregat.

2002

C171-007S-Registre de sortides

Títol agregat.

2002

C171-007-Registre d'entrades i sortides

Llibre especific per a entrades i sortides de l'Ajuntament, Jutjat de Pau i ADF. Títol agregat.

2002

C171-008E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 404, segon volum del 405 al 776. Títol agregat.

2003

C171-008S-Registre de sortides

Títol agregat.

2003

C171-008-Registre d'entrades i sortides

Llibre especific per a entrades i sortides de l'Ajuntament, Jutjat de Pau i ADF. Títol agregat.

2003

C171-009E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 409, segon volum del 410 al 666. Títol agregat.

2004

C171-009S-Registre de sortides

Títol agregat.

2004

C171-009-Registre d'entrades i sortides

Llibre especific per a entrades i sortides de l'Ajuntament, Jutjat de Pau i ADF. Títol agregat.

2004

C171-010E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 344, segon volum del 345 al 646. Títol agregat.

2005

C171-010S-Registre de sortides

Títol agregat.

2005

C171-010-Registre d'entrades i sortides

Llibre especific per a entrades i sortides de l'Ajuntament, Jutjat de Pau i ADF. Títol agregat.

2005

C171-011-Llibre de registre d'entrades i sortides

Títol agregat.

2006

C171-011E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 366, segon volum del 367 al 707. Títol agregat.

2006

C171-011E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 366, segon volum del 367 al 707. Títol agregat.

2006

C171-011S-Registre de sortides

Títol agregat.

2006

C171-012E-Registre d'entrades

Títol agregat.

2007

C171-012-Llibre de registre d'entrades i sortides

Títol agregat.

2007

C171-013E-Registre d'entrades

Títol agregat.

2008

C171-014S-Registre de sortides

Títol agregat.

2008-2009

C171-014E-Registre d'entrades

Primer volum registres del 1 al 408, segon volum del 409 al 647. Títol agregat.

2009

C171-015E-Registre d'entrades

Primer volum registres del gener a l'agost, segon volum del setembre al desembre i primer semestre 2011. Títol agregat.

2010-2011

C171-015S-Registre de sortides

Títol agregat.

2010-2011

C171-016E-Registre d'entrades

Primer volum registres segon semestre 2011 i primer semestre 2012, segon volum segon semestre 2012 i 2013. Títol agregat.

2011-2013

C171-020S-Registre de sortides

Primer volum any 2014, segon volum any 2015

2014-2015

C171-017E-Registre d'entrades

Volum registre any 2015. Títol agregat

2015

C171-018E-Registre d'entrades

Volum registre any 2016. Títol agregat

2016

C171-21S-Registre de sortides

Primer volum any 2016, segon volum any 2017

2016-2017

-Registre d'entrades

Volum registre any 2017. Títol agregat

2017

C171-019E-Registre d'entrades

Volum registre any 2017. Títol agregat

2017

1.7.2-Correspondència

CH-172-001-Correspondència

Títol agregat

1942-1946

CH-172-002-Correspondència

Títol agregat

1954-1956

CH-172-003-Correspondència

Títol agregat

1959-1963

CH-172-005-Correspondència General Entrada

Títol agregat

1978-1985

CH-172-006-Correspondència General Entrada

Títol agregat

1986-1987

CH-172-004-Correspondència

Títol agregat

1989-1990

CH-172-007-Correspondència General Entrada

Títol agregat

1989-1991

C172-023-Correspondència Economia i Hisenda

Inclou correspondència 1991 al 2008, Fitxa impositiva municipal D1 1995 al 2014 i Imprés esforç fiscal del 1994 al 2006. Títol agregat

1991-2014

CH-172-008-Correspondència General Entrada

Títol agregat

1992

CH-172-009-Correspondència General Entrada

Títol agregat

1993

CH-172-010-Correspondència General Entrada

Títol agregat

1994-1995

C172-011-Correspondència Consell Comarcal de les Garrigues

Títol agregat

1995-1997

C172-015-Correspondència Federació Catalana de Municipis

Títol agregat

1995-2000

C172-018-Correspondència Diputació de Lleida

Títol agregat

1995-2000

C172-027-Correspondència Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues

Títol agregat

1995-2007

C172-001-Correspondència General Entrada

Títol agregat

1996-1997

C172-019-Correspondència Generalitat

Inclou correspondència amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Títol agregat

1996-1999

C172-024-Correspondència Departament de Sanitat i Seguretat Social, de la Direcció General d'Administració Local i de diferents ministeris

Inclou correspondència del Departament de Sanitat i Seguretat Social del 1999 al 2004, i de la Direcció General d'Administració Local del 1996 al 2003, i de diferents Ministeris espanyols de 1995 al 2007. Títol agregat

1996-2007

C172-010-Correspondència General Sortida

Títol agregat

1996-2008

C172-026-Correspondència Medi Ambient

Inclou correspondència amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Medi Ambient, i entitats gestores. Títol agregat

1997-2007

C172-002-Correspondència General Entrada

Títol agregat

1998

C172-012-Correspondència Consell Comarcal de les Garrigues

Títol agregat

1998-2001

C172-003-Correspondència General Entrada

Títol agregat

1999

C172-025-Correspondència Generalitat – Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Títol agregat

1999-2006

C172-004-Correspondència General Entrada

Títol agregat

2000

C172-020-Correspondència Generalitat

Inclou correspondència amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Títol agregat

2000-2002

C172-005-Correspondència General Entrada

Títol agregat

2001-2002

C172-016-Correspondència Federació Catalana de Municipis

Títol agregat

2001-2003

C172-013-Correspondència Consell Comarcal de les Garrigues

Títol agregat

2002-2003

C172-006-Correspondència General Entrada

Títol agregat

2003

C172-021-Correspondència Generalitat

Inclou correspondència amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Títol agregat

2003-2005

C172-028-Correspondència Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals

Títol Agregat

2003-2008

C172-007-Correspondència General Entrada

Títol agregat

2004-2005

C172-017-Correspondència Associació Catalana de Municipis

Títol agregat

2004-2007

C172-014-Correspondència Consell Comarcal de les Garrigues

Títol agregat

2004-2008

C172-022-Correspondència Generalitat

Inclou correspondència amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Títol agregat

2006-2008

C172-008-Correspondència General Entrada

Títol agregat

2006—2007

C172-009-Correspondència General Entrada

Títol agregat

2008

2-Finances

2.1-Administració del patrimoni

2.1.1-Inventaris de béns

CH-211-001-Inventari de béns

Títol agregat

1958-1989

C211-001-Inventari de béns municipals

Títol agregat

1996-2008

C211-002-Inventari de béns immobles municipals - Treball de recerca

Títol agregat

2017

2.1.2-Adquisició, arrendament i venda de béns. Cessions i donacions.

CH-212-002-Document de prova

Això és una prova ho veu tothom

1900

CH-212-001-Venda i donació de béns

Inclou la donació d'una finca rústica a l'ajuntament al 1974, i la venda de la casa Radexa al 1989. Títol agregat

1974-1989

C212-001-Adquisició de béns rústics i urbans

Inclou escriptures compra venda finques rústiques i urbanes. Títol agregat

1996-2001

C212-002-Adquisició de béns rústics i urbans

Expedient de documentació del terreny (parcel·la 166 de polígon 3)i cessió per part dels propietaris al municipi per a ús d'espai públic (2001-2002). Conté escriptures. Sol·licitud a la parròquia Santa Maria de Tarrés i instàncies superiors, i memòria valorada de la reforma parcial de l'edifici parroquial per a sala d'exposicions 2011.Títol agregat

1997-2011

C212-004-Expedient traspàs Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés a Ajuntament de Tarrés

Inclou expedient liquidació cooperativa, donació de finca a l'ajuntament, cessions particulars de terrenys limítrofes, escriptures i documentació diversa. Títol agregat

1998-2003

C212-007-Adquisició terrenys Fundació Llars Residencials

Inclou compra de terrenys (parcel·les 229 i 236 de polígon 2, i 156, 157, 158,194,196,197,247 i 248 de polígon 3), documentació modificació tipus de sol, documentació tècnica i còpia d eles escriptures que justifiquen la procedència de les finques. Títol agregat

2000-2001

C212-005-Arrendament de finca per a la ubicació de dipòsit de gas

Inclou aprovació arrendament i contracte arrendament amb propietari. Títol agregat

2003

C212-008-Reversió de béns – Fundació Llars Residencials

Inclou escriptures, actes de cessió i reversió de finques. Títol agregat

2006-2009

C212-006-Traspàs carretera LV2012a a l'Ajuntament de Tarrés

Inclou expedient de cessió de la carretera com a travessia urbana i conveni amb la Diputació de Lleida. Títol agregat

2009-2010

C212-003-Adquisició de béns rústics i urbans

Inclou escriptures compra venda finques rústiques i urbanes a particulars i permuta finques Comunitat de Jesús. Títol agregat

2012-2014

C212-009-Venda finca urbana

Inclou segregació, expedient de compravenda i immatriculació (equivalent a escriptures) finques urbanes Eres i Foucauld . Títol agregat

2013-2015

C212-010-Adquisició gratuïta finca Raval Fontanell, 10

Inclou inici expedient ruïna, adquisició gratuïta de la finca i escriptures. Títol agregat

2014

2.1.3-Arrendament i cessions de béns immobles municipals

C213-001-Arrendament i cessió de béns municipals

Inclou expedient d'arrendaments i contractes del local i habitatge del carrer Montserrat (1996-1997), arrendament de l'habitatge del carrer Montserrat (2010-2013), cessió ús de local Colla de Gegants i Grallers 2011 . Títol agregat

1996-2013

C213-004-Gestió de les piscines municipals

Inclou documentació gestió, adjudicació, ingressos i despeses, i abonaments. Títol agregat

1999-2005

C213-005-Gestió de les piscines municipals

Inclou documentació gestió, adjudicació, ingressos i despeses, abonaments i forfait piscines. Socorrista 2015 Consell Comarcal. Títol agregat

2006-2017

C213-002-Concessions centre cívic

Inclou documentació concursos i concessions. Títol agregat

2007-2015

C213-003-Comissió de seguiment centre cívic

Inclou documentació Comissió centre cívic, concursos i seguiment de concessions. Títol agregat

2010-2014

2.2-Intervenció

2.2.1-Comptes generals de l’Ajuntament

CH-221-001-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1941

CH-221-002-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1942

CH-221-003-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1943

CH-221-004-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1944

CH-221-005-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1945

CH-221-006-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1946

CH-221-007-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1947

CH-221-008-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1948

CH-221-009-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1949

CH-221-010-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1950

CH-221-011-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1951

CH-221-012-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1952

CH-221-013-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1953

CH-221-014-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1954

CH-221-015-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1955

CH-221-016-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1956

CH-221-017-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1957

CH-221-018-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1958

CH-221-019-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1959

CH-221-020-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1960

CH-221-021-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1961

CH-221-022-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1962

CH-221-023-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1963

CH-221-024-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1964

CH-221-025-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1965

CH-221-026-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1966

CH-221-027-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1967

CH-221-028-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1968

CH-221-029-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1969

CH-221-030-Comptes Generals de l'Ajuntament

Títol agregat

1970

CH-221-031-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas”. Títol agregat

1978

CH-221-032-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas”. Títol agregat

1979

CH-221-033-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas”. Títol agregat

1980

CH-221-034-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas”. Títol agregat

1981

CH-221-035-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas”. Títol agregat

1982

CH-221-036-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas”. Títol agregat

1983

CH-221-037-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas”. Títol agregat

1984

CH-221-038-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Comptes”. Títol agregat

1985

CH-221-039-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Comptes”. Títol agregat

1986

CH-221-040-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Comptes”. Títol agregat

1987

CH-221-041-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Comptes”. Títol agregat

1988

CH-221-042-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Comptes”. Títol agregat

1989

CH-221-043-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Comptes”. Títol agregat

1990

CH-221-044-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Comptes”. Títol agregat

1991

CH-221-045-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1992

CH-221-047MC-Major de Comptes

Llistats informàtics.Títol agregat.

1992

CH-221-047DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

1992

CH-221-047CG-Compte general de l'exercici

Llistats informàtics. Títol agregat.

1992

CH-221-047LV-Llistats varis

Llistats informàtics. Títol agregat.

1992

CH-221-046-Comptes Generals de l'Ajuntament

Al llom hi diu “Cuentas Municipales”. Títol agregat

1993

CH-221-048MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

1993

CH-221-048DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

1993

CH-221-048DOMC-Diaris d'Operacions i Majors de Conceptes

Inclou diaris d'operacions del pressupost de despeses i ingressos, i major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Llistats informàtics. Títol agregat.

1993

CH-221-048LV-Llistats varis

Llistats informàtics. Títol agregat.

1993

CH-221-049MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

1994

CH-221-049DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

1994

CH-221-049CG-Compte general de l'exercici

Llistats informàtics. Títol agregat.

1994

CH-221-050MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

1995

CH-221-050DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

1995

CH-221-050CG-Compte general de l'exercici

Llistats informàtics. Títol agregat.

1995

C221-001MC-Major de Comptes

Llistats informàtics Títol agregat.

1996

C221-001DG-Diari General d'Operacions i llibre auxiliar del pressupost

Llistats informàtics. Títol agregat.

1996

C221-001CG-Compte general de l'exercici

Dos volums. Llistats informàtics. Títol agregat.

1996

C221-002MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

1997

C221-002DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

1997

C221-002AR-Auxiliars i registres

Inclou llibres auxiliars i registres de factures, drets i obligacions, dos volums. Llistats informàtics. Títol agregat.

1997

C221-002LV-Llistats varis

Llistats informàtics. Títol agregat.

1997

C221-002AN-Annexos

Inclou balanços, annexos, comptes resultats, i estats. Llistats informàtics. Títol agregat.

1997

C221-002CG-Compte general de l'exercici

Llistats informàtics. Títol agregat.

1997

C221-003MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

1998

C221-003DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

1998

C221-003AR-Auxiliars i registres

Inclou llibres auxiliars i registres de factures, drets i obligacions. Llistats informàtics. Títol agregat.

1998

C221-003DO-Diaris d'Operacions i Majors de Conceptes

Inclou diaris d'operacions del pressupost de despeses i ingressos, i major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Llistats informàtics. Títol agregat.

1998

C221-003LV-Llistats varis

Llistats informàtics. Títol agregat.

1998

C221-003CG-Compte general de l'exercici

Llistats informàtics. Títol agregat.

1998

C221-004MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

1999

C221-004DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

1999

C221-004AR-Auxiliars i registres

Inclou llibres auxiliars i registres de factures, drets i obligacions. Llistats informàtics. Títol agregat.

1999

C221-004DO-Diaris d'Operacions i Majors de Conceptes

Inclou diaris d'operacions del pressupost de despeses i ingressos, i major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Llistats informàtics. Títol agregat.

1999

C221-004LV-Llistats varis

Llistats informàtics. Títol agregat.

1999

C221-004CG-Compte general de l'exercici

Llistats informàtics. Títol agregat.

1999

C221-005MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

2000

C221-005DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

2000

C221-005AR-Auxiliars i registres

Inclou llibres auxiliars i registres de factures, drets i obligacions. Llistats informàtics. Títol agregat.

2000

C221-005DO-Diaris d'Operacions i Majors de Conceptes

Inclou diaris d'operacions del pressupost de despeses i ingressos, i major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Llistats informàtics. Títol agregat.

2000

C221-005LV-Llistats varis

Llistats informàtics. Títol agregat.

2000

C221-005CG-Compte general de l'exercici

Llistats informàtics. Títol agregat.

2000

C221-006MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

2001

C221-006DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

2001

C221-006AR-Auxiliars i registres

Inclou llibres auxiliars i registres de factures, drets i obligacions. Llistats informàtics. Títol agregat.

2001

C221-006DO-Diaris d'Operacions i Majors de Conceptes

Inclou diaris d'operacions del pressupost de despeses i ingressos, i major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Llistats informàtics. Títol agregat.

2001

C221-006LV-Llistats varis

Llistats informàtics. Títol agregat.

2001

C221-006CG-Compte general de l'exercici

Llistats informàtics. Títol agregat.

2001

C221-007MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

2002

C221-007DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

2002

C221-007AR-Auxiliars i registres

Inclou llibres auxiliars i registres de factures, drets i obligacions. Llistats informàtics. Títol agregat.

2002

C221-007DO-Diaris d'Operacions i Majors de Conceptes

Inclou diaris d'operacions del pressupost de despeses i ingressos, i major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Llistats informàtics. Títol agregat.

2002

C221-007LV-Llistats varis

Llistats informàtics. Títol agregat.

2002

C221-007CG-Expedient d'aprovació del Compte General

Llistats informàtics. Títol agregat.

2002

C221-008MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

2003

C221-008DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

2003

C221-008DO-Diaris d'Operacions i Majors de Conceptes

Inclou diaris d'operacions del pressupost de despeses i ingressos, i major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Llistats informàtics. Títol agregat.

2003

C221-008AN-Annexos

Inclou balanços, annexos, comptes resultats, i estats. Llistats informàtics. Títol agregat.

2003

C221-008CG-Expedient d'aprovació del Compte General

Llistats informàtics. Títol agregat.

2003

C221-008AR-Auxiliars i registres

Inclou llibres auxiliars i registres de factures, drets i obligacions. Llistats informàtics. Títol agregat.

2003

C221-008MP-Majors de Conceptes

Inclou major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Hi ha un segon volum que és còpia. Llistats informàtics. Títol agregat.

2003

C221-009MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

2004

C221-009DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

2004

C221-009LV-Llistats varis

Llistats informàtics. Títol agregat.

2004

C221-009DO-Diaris d'Operacions i Majors de Conceptes

Inclou diaris d'operacions del pressupost de despeses i ingressos, i major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Llistats informàtics. Títol agregat.

2004

C221-009AR-Auxiliars i registres

Inclou llibres auxiliars i registres de factures, drets i obligacions. Llistats informàtics. Títol agregat.

2004

C221-009CG-Expedient d'aprovació del Compte General

Llistats informàtics. Títol agregat.

2004

C221-010DG-Diari General d'Operacions

Llistats informàtics. Títol agregat.

2005

C221-010DO-Diaris d'Operacions i Majors de Conceptes

Inclou diaris d'operacions del pressupost de despeses i ingressos, i major de conceptes del pressupost de despeses i ingressos. Llistats informàtics. Títol agregat.

2005

C221-010AN-Annexos

Inclou balanços, annexos, comptes resultats, i estats. Llistats informàtics. Títol agregat.

2005

C221-010AR-Auxiliars i registres

Inclou llibres auxiliars i registres de factures, drets i obligacions. Llistats informàtics. Títol agregat.

2005

C221-010CG-Expedient d'aprovació del Compte General

Llistats informàtics. Títol agregat.

2005

C221-011MC-Major de Comptes

Llistats informàtics. Títol agregat.

2006

C221-011CG-Comptes Generals

Títol agregat.

2006-2007

2.2.2-Diaris i llibres

CH-222-001I-Diario de intervención de ingresos

1946

CH-222-001P-Diario de intervención de pagos

1946

CH-222-002I-Diario de intervención de ingresos

1950

CH-222-002P-Diario de intervención de pagos

1950

CH-222-003I-Diario de intervención de ingresos

1951

CH-222-003P-Diario de intervención de gastos

1951

CH-222-004I-Diario de intervención de ingresos

1953

CH-222-004P-Diario de intervención de gastos

1953

CH-222-005I-Diario de intervención de ingresos

1954

CH-222-005P-Diario de intervención de pagos

1954

CH-222-006I-Diario de intervención de ingresos

1955

CH-222-006P-Diario de intervención de pagos

1955

CH-222-033-Libro general de gastos

1955

CH-222-055-Libro General de Rentas y Exacciones

1955

CH-222-007I-Diario de intervención de ingresos

1956

CH-222-007P-Diario de intervención de pagos

1956

CH-222-034-Libro general de gastos

1956

CH-222-056-Libro General de Rentas y Exacciones

No conté cap apunt

1956

CH-222-008I-Diario de intervención de ingresos

1957

CH-222-008P-Diario de intervención de pagos

1957

CH-222-035-Libro general de gastos

1957

CH-222-009I-Diario de intervención de ingresos

1958

CH-222-009P-Diario de intervención de pagos

1958

CH-222-036-Libro general de gastos

1959

CH-222-010P-Diario de intervención de pagos

1960-1961

CH-222-010I-Diario de intervención de ingresos

1961

CH-222-037-Libro general de gastos

1961

CH-222-057-Libro General de Rentas y Exacciones

1961

CH-222-011I-Diario de intervención de ingresos

1962

CH-222-011P-Diario de intervención de pagos

1962

CH-222-038-Libro general de gastos

1962

CH-222-012I-Diario de intervención de ingresos

1963

CH-222-012P-Diario de intervención de pagos

1963

CH-222-039-Libro general de gastos

1963

CH-222-058-Libro General de Rentas y Exacciones

1963

CH-222-013I-Diario de intervención de ingresos

1964

CH-222-013P-Diario de intervención de pagos

1964

CH-222-040-Libro general de gastos

1964

CH-222-059-Libro General de Rentas y Exacciones

1964

CH-222-014I-Diario de intervención de ingresos

1965

CH-222-014P-Diario de intervención de pagos

1965

CH-222-041-Libro general de gastos

1965

CH-222-060-Libro General de Rentas y Exacciones

1965

CH-222-015I-Diario de intervención de ingresos

No conté cap apunt

1966

CH-222-015P-Diario de intervención de pagos

No conté cap apunt

1966

CH-222-042-Libro general de gastos

1966

CH-222-061-Libro General de Rentas y Exacciones

1966

CH-222-043-Libro general de gastos

1967

CH-222-062-Libro General de Rentas y Exacciones

1967

CH-222-016P-Diario de intervención de pagos

1968

CH-222-044-Libro general de gastos

1968

CH-222-063-Libro General de Rentas y Exacciones

1968

CH-222-017I-Diario de intervención de ingresos

1969

CH-222-045-Libro general de gastos

1969

CH-222-064-Libro General de Rentas y Exacciones

1969

CH-222-018I-Diario de intervención de ingresos

1970

CH-222-018P-Diario de intervención de pagos

1970

CH-222-046-Libro general de gastos

1970

CH-222-065-Libro General de Rentas y Exacciones

1970

CH-222-047-Libro general de partidas de gastos

1971

CH-222-048-Libro General de Conceptos de Ingresos

1972

CH-222-019I-Diario de intervención de ingresos

1978

CH-222-019P-Diario de intervención de pagos

1978

CH-222-020I-Diario de intervención de ingresos

1979

CH-222-020P-Diario de intervención de pagos

1979

CH-222-021I-Diario de intervención de ingresos

1980

CH-222-021P-Diario de intervención de pagos

1980

CH-222-022I-Diario de intervención de ingresos

1981

CH-222-022P-Diario de intervención de pagos

1981

CH-222-023I-Diario de intervención de ingresos

1982

CH-222-023P-Diario de intervención de pagos

1982

CH-222-024I-Diario de intervención de ingresos

1983

CH-222-024P-Diario de intervención de pagos

1983

CH-222-025I-Diario de intervención de ingresos

1984

CH-222-025P-Diario de intervención de pagos

1984

CH-222-026I-Diario de intervención de ingresos

1985

CH-222-026P-Diario de intervención de pagos

1985

CH-222-027I-Diari d'intervenció d'ingressos

1986

CH-222-027P-Diari d'intervenció de pagaments

1986

CH-222-049I-Llibre general de partides d'ingressos

1986

CH-222-049P-Llibre general de partides de despeses

1986

CH-222-028I-Diari d'intervenció d'ingressos

1987

CH-222-028P-Diari d'intervenció de pagaments

1987

CH-222-050I-Llibre general de partides d'ingressos

1987

CH-222-050P-Llibre general de partides de despeses

1987

CH-222-029I-Diari d'intervenció d'ingressos

1988

CH-222-029P-Diari d'intervenció de pagaments

1988

CH-222-051I-Llibre general de partides d'ingressos

1988

CH-222-051P-Llibre general de partides de despeses

1988

CH-222-030I-Diari d'intervenció d'ingressos

1989

CH-222-030P-Diari d'intervenció de pagaments

1989

CH-222-052I-Llibre general de partides d'ingressos

1989

CH-222-052P-Llibre general de partides de despeses

1989

CH-222-031I-Diari d'intervenció d'ingressos

1990

CH-222-031P-Diari d'intervenció de pagaments

1990

CH-222-053I-Llibre general de partides d'ingressos

1990

CH-222-053P-Llibre general de partides de despeses

1990

CH-222-032I-Diari d'intervenció d'ingressos

1991

CH-222-032P-Diari d'intervenció de pagaments

1991

CH-222-054I-Llibre general de partides d'ingressos

1991

CH-222-054P-Llibre general de partides de despeses

1991

2.2.3-Pressupostos

CH-223-001-Pressupost municipal

Inclou pressupostos ordinaris d'ingressos i despeses. Títol agregat

1934-1949

CH-223-002-Pressupost municipal

Inclou pressupostos ordinaris d'ingressos i despeses. Títol agregat

1950-1956

CH-223-003-Pressupost municipal

Inclou pressupostos ordinaris d'ingressos i despeses i liquidacions del pressupost del 1950 al 1959. Títol agregat

1957-1962

CH-223-004-Pressupost municipal

Inclou pressupostos ordinaris d'ingressos i despeses. Títol agregat

1963-1976

CH-223-005-Pressupost municipal

Inclou liquidacions del pressupost i auxiliars. Títol agregat

1963-1976

CH-223-006-Pressupost municipal

Inclou pressupostos ordinaris d'ingressos i despeses i liquidacions del pressupost. Títol agregat

1980-1989

CH-223-007-Pressupost municipal

Inclou pressupostos ordinaris d'ingressos i despeses i liquidacions del pressupost. Títol agregat

1990-1995

C223-007-Modificacions de crèdit del pressupost

Títol agregat

1995-2005

C223-001-Pressupost general

Títol agregat.

1996-1999

C223-005-Liquidació dels pressupostos

Títol agregat

1996-2005

C223-002-Pressupost general

Títol agregat.

2000-2002

C223-003-Pressupost general

Títol agregat.

2003-2005

C223-004-Pressupost general

Títol agregat.

2006-2008

C223-006-Liquidació dels pressupostos

Títol agregat

2006-2008

C223-008-Modificacions de crèdit del pressupost

Títol agregat

2006-2008

2.2.4-Declaracions hisenda

CH-224-001FE-Registres factures emeses IVA

Títol agregat

1986

CH-224-001FR-Registres factures rebudes IVA

Títol agregat

1986

CH-224-004-Declaracions hisenda

Inclou declaracions d'IVA i IRPF de l'Ajuntament i l'ADF. Títol agregat

1986-1995

CH-224-002FR-Registres factures rebudes IVA

Títol agregat

1987

CH-224-003FE-Registres factures emeses IVA

Títol agregat

1992

CH-224-003FR-Registres factures rebudes IVA

Títol agregat

1992

C224-001-Declaracions hisenda

Inclou declaracions d'IVA i IRPF de l'Ajuntament i l'ADF. Títol agregat

1996-2001

C224-002-Declaracions hisenda

Inclou declaracions d'IVA i IRPF de l'Ajuntament i l'ADF. Títol agregat

2002-2005

C224-003-Declaracions hisenda

Inclou declaracions d'IVA i IRPF de l'Ajuntament i l'ADF. Títol agregat

2006-2009

C224-004-Declaracions hisenda

Inclou declaracions d'IVA i IRPF de l'Ajuntament i l'ADF. Títol agregat

2010-2016

2.2.5-Subvencions

CH-225-001-Subvencions

Inclou expedients subvencions de projectes d'urbanisme, consultori, cultura i ordinadors. Títol agregat

1989-1995

C225-003-Subvencions i ajuts IEI

Inclou memòria valorada de condicionament d'un local per a la creació d'un museu i documentació subvenció. Expedients ajut publicació llibre, i pla inversions en equipaments culturals 2008-2014. Títol agregat

1995-2014

C225-001-Subvencions i ajuts Diputació de Lleida

Inclou expedients petits ajuts per obres d'urbanització, zona esportiva, rellotge ajuntament i campana església, renovació xarxa aigua potable. Ajut mobiliari Flor de Lis, Pobles amb encant, dipòsit municipal, mobiliari urbà, agrobotiga, mur cementiri, espai lúdic gent gran. socorrista-2013-2014-2015, pacte alcaldes 2014 Títol agregat

1996-2015

C225-004-Subvencions Generalitat de Catalunya

Inclou expedient subvenció Patrimoni cultural per restauració campanar de l'església (inclou projecte), nou centre cultural per a la recuperació del patrimoni històric de l'agrupació de colles geganteres (inclou projecte) i millora dels rentadors. Sol·licitud subvenció equipaments culturals, sala polivalent 2006. Sol·licitud subvenció agrobotiga 2006. Títol agregat

2001-2006

C225-005-Subvencions i ajuts diferents organismes

Inclou expedients Subvenció gelades 2001. Compensació IAE a OAGRTL. Conveni petits ajuts ACESA. Nevades 2010. Subvenció Consorci Administració Oberta de Catalunya. Ajut ACA dipòsit aigües residuals. Títol agregat

2002-2010

C225-002-Pla d'Assistència Financera Local. Diputació de Lleida

Inclou expedient Pla de finançament local i adhesió al Pla d'assistència financera local de la Diputació de Lleida. Títol agregat

2011-2014

C225-007-Subvencions Leader

Sol·licitud subvenció Leader depuradora 2013,denegada-Subvenció LEADER bases, aljubs, pous 2015. Títol agregat

2013-2015

C225-006-Subvencions i ajuts diferents organismes

DIPUTACIÓ- ajut enllumenat 2013-millora camins 2014 denegada-xarxa clavegueram 2015-dipòsit aigua 2015-xarxa aigües 2016-depuradora 2016- IEI béns immobles 2015 denegada- remolc gegants 2016 denegada -oferta cultural 2016-GENERALITAT- millora vials ext.incendis 2016-oberura franges prot. incendis 2016 denegada-ALTRES OBRES-c/ la Torres 2014-conservació immoble c/ Església 7- arran. c/ Montserrat i Conca. Títol agregat

2013-2016

2.2.6-Endeutament

C226-001-Endeutament Banc Crèdit Local

Préstecs Banc de Crèdit Local. Títol agregat

1996-2010

C226-002-Préstecs i bestretes

Bestretes Diputació (inclou des de 1992), préstecs en general, préstecs a llarg termini, sol·licitud pòlissa de crèdit. Títol agregat

1996-2010

2.3-Tresoreria

2.3.1-Caixa corporació

CH-231-001-Libro de caja

1918-1941

CH-231-002-Libro de caja

1941-1945

CH-231-003-Libro de caja

1946-1948

CH-231-004-Llibre de caixa

Títol agregat

1949-1950

CH-231-005-Libro de caja

1951-1954

CH-231-021-Libro de Actas de Arqueo

1955

CH-231-006-Libro de caja

1955-1956

CH-231-022-Libro de Actas de Arqueo

dos volums iguals

1956

CH-231-007-Libro de caja

1957-1958

CH-231-008-Libro de caja

1959-1960

CH-231-009-Libro de caja

1961

CH-231-023-Libro de Actas de Arqueo

1961

CH-231-010-Libro de caja

1962

CH-231-024-Libro de Actas de Arqueo

1962

CH-231-011-Libro de caja

1963

CH-231-025-Libro de Actas de Arqueo

1963

CH-231-012-Libro de caja

1964

CH-231-026-Libro de Actas de Arqueo

1964

CH-231-013-Libro de caja

1965

CH-231-027-Libro de Actas de Arqueo

1965

CH-231-014-Libro de caja

1966

CH-231-028-Libro de Actas de Arqueo

dos volums iguals

1966

CH-231-015-Libro de caja

1967

CH-231-016-Libro de caja

1968

CH-231-029-Libro de Actas de Arqueo

1968

CH-231-017-Libro de caja

1969

CH-231-030-Libro de Actas de Arqueo

1969

CH-231-018-Libro de caja

1970

CH-231-031-Libro de Actas de Arqueo

1970

CH-231-019-Libro de caja

1971

CH-231-032-Libro de Actas de Arqueo

1978

CH-231-033-Libro de Actas de Arqueo

1979

CH-231-034-Libro de Actas de Arqueo

1980

CH-231-035-Libro de Actas de Arqueo

1981

CH-231-036-Libro de Actas de Arqueo

1982

CH-231-037-Llibre d'actes d'arqueig

1983

CH-231-020-Libro de caja

1984

CH-231-038-Llibre d'actes d'arqueig

1984

CH-231-039-Llibre d'actes d'arqueig

1985

CH-231-040-Llibre d'actes d'arqueig

1986

CH-231-041-Llibre d'actes d'arqueig

1987

CH-231-042-Llibre d'actes d'arqueig

1988

CH-231-043-Llibre d'actes d'arqueig

1989

CH-231-044-Llibre d'actes d'arqueig

1990

CH-231-045-Llibre d'actes d'arqueig

1991

2.3.2-Comptabilitat

C232-026-Justificants comptabilitat-2017

Primer volum gener-juny, segon volum juliol-desembre, extractes, llibres cadeses de documents. Títol agregat

CH-232-001-Justificants de comptabilitat

Inclou manaments de pagament i d'ingrés, justificants de comptabilitat general i de les obres d'abastiment d'aigües. Títol agregat.

1960-1969

CH-232-002-Justificants de comptabilitat

Inclou manaments de pagament i d'ingrés i justificants de comptabilitat general . Títol agregat.

1970-1979

CH-232-003-Justificants de comptabilitat

Inclou justificants de comptabilitat general . Títol agregat.

1980-1995

CH-232-004MI-Manaments d'ingrés

Títol agregat.

1994

CH-232-004MP-Manaments de pagament

Títol agregat.

1994

CH-232-005MI-Manaments d'ingrés

Títol agregat.

1995

CH-232-005MP-Manaments de pagament

Títol agregat.

1995

C232-001MI-Manaments d'ingrés

Títol agregat.

1996

C232-001MP-Manaments de pagament

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

1996

C232-015-Extractes de comptabilitat

Títol agregat

1996-1999

C232-002MI-Manaments d'ingrés

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

1997

C232-002MP-Manaments de pagament

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

1997

C232-003MI-Manaments d'ingrés

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

1998

C232-003MP-Manaments de pagament

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

1998

C232-004MI-Manaments d'ingrés

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

1999

C232-004MP-Manaments de pagament

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

1999

C232-005MI-Manaments d'ingrés

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre i extra pressupostari. Títol agregat.

2000

C232-005MP-Manaments de pagament

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre i extra pressupostari. Títol agregat.

2000

C232-016-Extractes de comptabilitat

Títol agregat

2000-2001

C232-006MI-Manaments d'ingrés

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

2001

C232-006MP-Manaments de pagament

Primer volum gener a juny, segon volum juny a octubre i extra pressupostari, tercer volum novembre i desembre. . Títol agregat.

2001

C232-007MI-Manaments d'ingrés

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

2002

C232-007MP-Manaments de pagament

Primer volum gener a juny, segon volum juliol a setembre, tercer volum de l'octubre al desembre. Títol agregat.

2002

C232-017-Extractes de comptabilitat

Títol agregat

2002-2006

C232-008MI-Manaments d'ingrés

Primer volum gener a maig, segon volum juny a desembre i extra pressupostari, tercer volum sense enquadernar, en un plec només del desembre. . Títol agregat.

2003

C232-008MP-Manaments de pagament

Primer volum gener a l'abril, segon volum maig a setembre, tercer volum de l'octubre al desembre i extra pressupostari. . Títol agregat.

2003

C232-009MI-Manaments d'ingrés

Títol agregat.

2004

C232-009MP-Manaments de pagament

Primer volum gener a maig, segon volum juny a setembre, tercer volum de l'octubre al desembre i extra pressupostari. . Títol agregat.

2004

C232-010MI-Manaments d'ingrés

Primer volum gener a agost, segon volum de setembre al desembre i extra pressupostari. Títol agregat.

2005

C232-010MP-Manaments de pagament

Primer volum gener a juny, segon volum juliol a octubre, tercer volum de novembre al desembre i extra pressupostari. . Títol agregat.

2005

C232-011MI-Manaments d'ingrés

Títol agregat.

2006

C232-011MP-Manaments de pagament

Primer volum primer semestre, segon volum segon semestre. Títol agregat.

2006

C232-012MI-Manaments d'ingrés

Primer volum gener a agost, segon volum de setembre al desembre i extra pressupostari. Títol agregat.

2007

C232-012MP-Manaments de pagament

Primer volum gener a juny, segon volum juliol a octubre, tercer volum de novembre al desembre i extra pressupostari. . Títol agregat.

2007

C232-018-Extractes de comptabilitat

Títol agregat

2007-2008

C232-013MI-Manaments d'ingrés

Títol agregat.

2008

C232-013MP-Manaments de pagament

Primer volum gener-febrer, segon volum març a maig, tercer volum de juny a agost, quart volum setembre a octubre, i cinquè volum novembre i desembre . Títol agregat.

2008

C232-014MI-Manaments d'ingrés i extra pressupostari

Títol agregat.

2009

C232-014MP-Manaments de pagament

Primer volum gener-març, segon volum abril a juny, tercer volum de juliol a setembre, quart volum d'octubre a desembre i extra pressupostari . Títol agregat.

2009

C232-019-Justificants de comptabilitat

Primer volum gener-maig, segon volum juny a octubre, tercer volum de novembre a desembre, extractes, albarans i diari operacions pressupostàries . Títol agregat.

2010

C232-020-Justificants de comptabilitat

Primer volum gener-maig, segon volum juny a setembre, tercer volum de octubre a desembre, extractes, albarans i diari operacions pressupostàries . Títol agregat.

2011

C232-021-Justificants de comptabilitat

Primer volum gener-juny, segon volum juliol a desembre, i extractes. Títol agregat.

2012

C232-022-Justificants de comptabilitat

Primer volum gener-agost, segon volum setembre a desembre, extractes i llibre cadena de documents. Títol agregat.

2013

C232-023-Justificants comptabilitat

Primer volum gener-juny, segon juliol-desembre, extracte, llibre cadenes de documents. Títol agregat

2014

C232-024-Justificants comptabilitat

Primer volum gener-juny, segon volum juliol-desembre, extractes, llibre cadenes de documents. Títol agregat

2015

C232-025-Justificants comptabilitat

Primer volum gener-juny, segon volum juliol-desembre, extractes, llibre cadenes de documents. Títol agregat

2016

2.4-Fiscalitat

2.4.1-Impostos

CH-241-007-Contribucions urbana

Inclou “Contribución territorial de riqueza urbana” De vegades hi diu “Padrón de Edificios y Solares del término municipal”. El 1964 inclou llibre enquadernat tapes dures. Títol agregat

1926-1967

CH-241-006-Contribucions rústega

Inclou “Contribución territorial de riqueza rústica” De vegades inclou pecuària, i també consta com a Repartimiento del 1933 al 1970. Llistats informàtics del Padró cadastral de l'impost sobre bens immobles de naturalesa rústega del 1982 al 1995. Títol agregat

1933-1995

CH-241-001-Repartiments i cèdules

Inclou Padrón de cédulas personales 1938-1943, Repartimiento general de utilidades 1932-1971, i contribució de prestació personal llistat 1939-1940 i 1957 i notificacions de prestació personal del 1957-1962. Títol agregat

1938-1971

CH-241-005-Padró de l'impost sobre circulació de vehicles per la via pública

Inclou llistats de padrons, alta i baixa de vehicles, demandes d'exempcions, maquinària agrícola, rebuts. Títol agregat

1941-1994

CH-241-004-Padró de contribució industrial i de l'impost sobre activitats econòmiques

Inclou llistats i padrons contribució industrial de comerç i professions 1942-1961, impost industrial 1962-1966, 1988 i llistat IAE 1991-1995Títol agregat

1942-1995

CH-241-002-Contribucions i arbitris

Inclou arbitris sobre la riquesa agrícola provincial 1955-1964, guarderia rural 1952, arbitrio sobre rodaje y arrastre 1965-1971, arbitri sobre el vi comú o de past 1957. També inclou talonaris d'arbitris sobre la carn de porc, cementiri, bicicletes i reg. Títol agregat

1952-1972

CH-241-003-Repartiment per a les obres d'abastiment d'aigua potable

Inclou expedient d'imposició de contribucions especials als beneficiaris de l'obra d'abastiment d'aigua,repartiment per al cobrament, llistat de propietaris i documentació relacionada Títol agregat

1968-1979

CH-241-008-Padró cadastral de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana

Títol agregat

1970-1995

C241-001-OAGRTL – Normativa i Gestió d'impostos

Inclou normativa, resums i correspondència. Títol agregat

1995-2004

C241-004-IVTM

Documentació alta, baixa i modificació del padró de vehicles i pagaments de l'impost de vehicles de tracció mecànica. Títol Agregat

1995-2012

C241-003-Impostos IBI-IAE

Inclou: Padró cadastral de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana. Padró de l'impost sobre activitats econòmiques Padró cadastral de l'impost sobre bens immobles de naturalesa rústega. Títol agregat

1996-2004

C241-002-OAGRTL –Liquidacions i plusvàlues

Títol agregat

1997-2008

2.4.2-Taxes

CH-242-001-Padrons de l'aigua

Títol Agregat

1987-1992

CH-242-002-Padrons de taxes municipals

Inclou padró aigua 1991-1995 i escombraries i cementiri 1994-1995.Títol Agregat

1991-1995

C242-011-Endesa . Liquidació de la taxa d'ocupació de la via pública

Fulls desglòs de la taxa i correspondència. Títol agregat

1995-2015

C242-010-Padrons de taxes municipals

Inclou padrons de l'aigua, escombraries, cementiri i ciclomotors. Títol agregat

1996-2005

C242-001-Llibre de taxes

Inclou taxes clavegueram, cementiri, aigua i IVTM. Títol agregat

1998

C242-002-Llibre de taxes

Inclou taxes clavegueram, cementiri, aigua i IVTM. Títol agregat

1999

C242-003-Llibre de taxes

Inclou taxes clavegueram, cementiri, aigua i IVTM. Títol agregat

2000

C242-012-Cànon de l'aigua

Inclou liquidacions i comunicacions. Títol agregat

2000-2002

C242-004-Llibre de taxes

Inclou taxes clavegueram, cementiri, aigua i IVTM. Títol agregat

2001

C242-005-Llibre de taxes

Inclou taxes clavegueram, cementiri, aigua i IVTM. Títol agregat

2002

C242-006-Llibre de taxes

Inclou taxes clavegueram, cementiri, aigua i IVTM. Títol agregat

2003

C242-013-Cànon de l'aigua

Inclou liquidacions i comunicacions. Títol agregat

2003-2011

C242-007-Llibre de taxes

Inclou taxes clavegueram, cementiri, aigua i IVTM. Títol agregat

2004

C242-008-Llibre de taxes

Inclou taxes clavegueram, cementiri, aigua i IVTM. Títol agregat

2005

C242-009-Llibre de taxes

Inclou taxes clavegueram, cementiri, aigua i IVTM. Títol agregat

2006

C242-014-Delegació de tributs i via executiva

Inclou comunicacions padrons taxes, i documentació executiva. Títol agregat

2012-2014

2.4.3-Amillarament

CH-243-001-Amillarament – Rústica

Recull les declaracions de propietaris de finques rústiques amb dades i valors cadastrals

1876

CH-243-002-Amillarament

Inclou plecs de “Apendice de Amillaramiento per l'any 1891, 1917-1918, 1923-1927 i continua a partir del 1941, i intercala els expedients de traspàs de riquesa rústega i urbana. Títol Agregat

1892-1958

CH-243-006-Amillaramiento

Inclou llistat de finques rústiques per propietari, amb dades de traspassos de propietaris. Data extreta de la darrera que apareix a les observacions del llistat. Falten fulls. El primer full hi diu “Yndice alfabético de los propietarios que poseen fincas urbanas en el pueblo de Tarrés” però no hi són els fulls. Títol agregat.

1942

CH-243-003-Libro Apeo de Amillaramiento – Rectificación

Recull el registre de finques rústiques del terme de Tarrés amb els seus propietaris. Inclou al principi una taula de valors per calcular la riquesa rústica

1945

CH-243-004-Amillaramiento – Rectificación

Recull les declaracions jurades dels propietaris de finques rústiques del terme de Tarrés. Els habitants de Tarrés consten com a veïns i els de fora de Tarrés com a terratinents. Només apareix la data 1945 a les tapes del llibre.

1945

CH-243-005-Indice Amillaramiento – Rectificación

Recull la taula de valors per al càlcul de l'amillarament i els càlculs d'amillarament per propietari i finca

1945

2.4.4-Cadastre

-

CH-244-007-Expedients sobre Informació possessòria

Inclou expedients del 1910 al 1934, del 1941 al 1945, Títol agregat

1910-1945

CH-244-006-Junta pericial

Inclou expedient de constitució de la Junta pericial del 1941, dos llibres d'actes de la junta pericial, del 1946-1952 i del 1969-1964 i plec amb documentació del 1966 al 1994. Títol agregat

1941-1994

CH-244-001-Registre fiscal d'edificis i carrers

Inclou llibre que recull els valors aplicats, índex de propietaris, càlcul del valor i fulls de registre fiscal. I dos llibres iguals que recullen la distribució d'edificis del municipi i relacions jurades dels propietaris. Conté fulls solts. Títol agregat

1950-1951

CH-244-009-Cadastre de riquesa rústega

Inclou fitxes de rústega per propietari, amb detalls de les finques i rendes. Títol agregat

1956-1958

CH-244-010-Cadastre de riquesa rústega

Inclou fitxes de rústega per polígon-parcel·la, amb nom del propietari i detalls de les finques i rendes. Títol agregat

1956-1958

CH-244-002-Variacions cadastrals

Inclou documentació variacions cadastrals, fulles declaratòries, canvis de propietat, apèndix de les característiques parcel·làries, declaracions jurades. Títol agregat

1958-1985

CH-244-003-Documentació i correspondència cadastre

Títol agregat

1970-1991

CH-244-011-Cadastre de riquesa rústega

Arxivadors per polígon-parcel·la, amb nom del propietari i detalls de les finques i rendes. Títol agregat

1986

CH-244-005-Ponència de la revisió cadastral del terme de Tarrés i complementàries

Títol agregat

1988-1992

CH-244-012-Cèdules de propietat del cadastre de rústega

Títol agregat

1988-1995

CH-244-008-Cadastre de riquesa urbana

Cada plec de zona inclou informació per finques, amb dades de propietaris, fotos, plànol i superfícies . Títol agregat

1989

CH-244-004-Documentació revisió cadastral rústega

Inclou documentació, plànols ortofoto i correspondència. Títol agregat

1989-1990

CH-244-013-Característiques parcel·laries i valors cadastrals

Inclou llistats valors cadastrals del 1989 i característiques parcel·laries del 1991-1992. Títol agregat

1989-1992

C244-005-Ponència de valors de caràcter parcial del municipi de Tarrés

Inclou Ponència de valors de caràcter parcial del municipi de Tarrés emesa pel Cadastre, l'informe municipal i documentació relacionada. Títol agregat

1996-2003

C244-006-Correspondència cadastre

Títol agregat

1996-2003

C244-002-Llibres de característiques parcel·làries de rústega. Llibres de cèdules de propietat cadastre rústega

El llibre de característiques parcel·làries de rústega està ordenat per municipi i polígon (1996-1997). Títol agregat

1996-2004

C244-003-Declaracions d'alteracions cadastrals

Inclou expedients d'alteració de finques rústiques i urbanes per propietari. Títol agregat

1998-2002

C244-001-Certificats de rústega i urbana i fitxer de rústega.

Inclou fitxer alfabètic de rústega per propietaris amb dades de la parcel·la i tipus de cultiu (1998). Inclou les certificacions de rústega i urbana de l'ajuntament per a cada propietari. Títol agregat

1999-2003

C244-004-Declaracions d'alteracions cadastrals

Inclou expedients d'alteració de finques rústiques i urbanes per propietari. Títol agregat

2002-2004

C244-007-Omissions cadastrals

Inclou sol·licituds, comunicacnions del Centre de Gestió Cadastral i de Diputació. Títol agregat

2014

3-Proveïments

3.1-Aigües

3.1.3-Gestió d'aigües residuals

C313-001-Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes de Catalunya – PSARU

Inclou projecte general, i els desenvolupaments de la Conca del Segre, del Francolí i Tarrés. Títol agregat

2002

3.1.1-Subministrament d'aigua potable

CH-311-001-Expedient abastament d'aigua a Tarrés

Inclou estudis justificatius d'augment de les tarifes de l'aigua de 1968, 1978 i 1986. Afectació de finques i compensació per pas d'aigua, gestió transport d'aigua, record de la inauguració del servei d'aigües de 1970. Correspondència. Títol agregat

1967-1990

CH-311-004-Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues

Títol agregat

1983-1986

CH-311-002-Expedient projecte ramals abastament aigua a la comarca

Inclou documentació del projecte i correspondència Títol agregat

1989-1990

CH-311-003-Legalització pous d'aigua

Títol agregat

1991-1995

C311-001-Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable

Volum 1: Memòria i Annexes, Volum 2: Plànols.

2008

3.1.2-Aigua de reg

3.2-Subministraments

3.2.1-Gas i electricitat

CH-321-001-ECA Inspeccions Baixa Tensió

Inclou sol·licituds i informes. Títol agregat

1993-1995

C321-001-ECA Inspeccions Baixa Tensió

Inclou sol·licituds i informes. Títol agregat

1996-2005

C321-002-Contractes de subministrament elèctric i gas

Inclou adhesió a l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya Documentació diversa. Títol agregat

2010-2014

C321-003-Canvi d'Ilerda Gas a Gas Natural, SDG, SA

Canvi del subministrament de gas de l'empresa Ilerda Gas a Gas Natural, SDG, SL. Títol agregat

2014

3.3-Proveïments locals, productes bàsics

3.3.1-Racionament i reserves

CH-331-005-Subministrament de productes subjectes a racionament

Inclou albarans de lliurament de productes. Títol agregat

1941-1949

CH-331-003-Control del racionament

Inclou cens de racionament, plecs de baixes i alteracions en el racionament i normes per a la implantació i us de la cartilla de racionament. Títol agregat

1941-1950

CH-331-004-Resums mensuals de subministraments de racionament i moviment de cupons

Inclou resums numèrics dels subministradors autoritzats. Títol agregat

1944-1952

CH-331-006-Fitxer de racionament

Inclou fitxes per cada persona Títol agregat

1945-1954

CH-331-001-Reserves de Racionament

Inclou sol·licituds de reserves de Productors de cereals panificables per nom d'agricultor, i declaracions de familiars a càrrec. Títol agregat

1947-1948

CH-331-002-Reserves de Racionament

Inclou sol·licituds de reserves de Productors de productors d'oli per nom d'agricultor, i declaracions de familiars a càrrec. Títol agregat

1948

3.3.2-Junta i delegació local de proveïments

CH-332-001-Llibre d'actes de la Junta local de recursos

Títol agregat

1943

CH-332-002-Mapa de proveïments

A la tapa hi consta “Mapa Nacional de Abastecimientos, municipio de Tarrés”. Inclou instruccions per a la seva confecció. Títol agregat

1944

3.3.3-Correspondència

CH-333-001-Correspondència

Inclou correspondència amb Servicio Nacional del Trigo, Junta Agronómica, Servicios de Abastecimineto. Títol agregat

1943-1950

3.3.4-Salvoconductes

CH-334-001-Registre de salvoconductes

Títol agregat

1939-1945

4-Assistència social

4.1-Assistència social

4.1.1-Serveis socials

CH-411-001-Beneficència

Inclou actes de la junta local de beneficència 1941-1942, de la Junta Local de Subsidios Familiares 1941, llibret de registre de l'impost de Plato único y día sin postre del 1939-1941, i rebuts de Ficha azul del 1946. Títol agregat

1939-1946

C411-001-Memòries Serveis Socials

Títol agregat

1992-2007

C411-002-Assistència social

Sol·licituds ajuts socials models de sol·licitud Títol agregat

2008-2013

4.2-Atenció a refugiats, víctimes i presoners de guerra

4.2.1-Control refugiats

CH-421-001-Documentació presoners de guerra tornats a Tarrés

Títol agregat

1939

5-Sanitat

5.2-Atenció mèdica

5.2.1-Atenció mèdica sanitària

5.1-Inspecció i control sanitari

5.1.1-Control d'aigua pel consum públic i piscines municipals

CH-511-001-Inspeccions aigua piscines

Títol agregat

1989

C511-001-Analítiques xarxa aigua potable

Títol agregat

2000-2011

C511-002-Analítiques aigua piscines municipals

Títol agregat

2001-2014

5.1.2-Control veterinari

CH-512-001-Registre de gossos i vacunació antiràbica

Inclou relació de propietaris de gossos i el nombre que en té, i dades de vacunacions antiràbiques del 1957 al 1978. Títol agregat

1948-1978

CH-512-002-Registre de sacrifici de porcs per a consum familiar

Inclou autoritzacions veterinàries. Títol agregat

1963

C512-001-Registre d'animals de companyia

Títol agregat

1999-2006

5.1.3-Altres controls sanitaris

CH-513-001-Activitats molestes

A la portada hi diu “Libro de registro de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas”. Títol agregat

1962

C513-001-Prevenció i control de legionel·la

Títol agregat

2002

5.3-Cementiri

5.3.1-Llicències d'enterrament

5.3.2-Concessió funerària i títols

C532-001-Gestió funerària

Inclou: llibres de registre de nínxols (1977-1990 i 1999-2014)). Expedient de traspassos i modificacions de titularitat (1998-2002). Concessions funeràries del 2005 al 2008, i títols de nínxols a favor dels propietaris en llibrets. Títol agregat

1998-2014

5.3.3-Traspassos de titularitat

5.3.4-Registre de nínxols

6-Obres i urbanisme

6.1-Planejament i gestió urbanística

6.1.1-POUM - Pla d'ordenació urbanística municipal

C611-001-Pla Ordenació Urbanística Municipal – Avanç de Planejament

Inclou avanç de Planejament, plànols i informe de sostenibilitat ambiental. Hi ha un projecte enquadernat en format apaïsat que conté tot el projecte i els plànols que es troba fora de l'arxivador. Títol agregat

2014

6.1.2-Normes subsidiàries i complementàries, ordenances d' edificació

C612-001-Normes subsidiàries de planejament del municipi de Tarrés

Inclou projectes i documentació de la tramitació. Títol agregat

1996-1997

C612-002-Normes subsidiàries de planejament del municipi de Tarrés. Text refós.

Conté volum original compulsat i aprovat i dues còpies. Títol agregat

1998

6.1.4-Declaracions ruïna, expropiacions, subhastes, denúncies

C614-001-Denúncia infracció urbanística

Inclou expedient de denúncia per construcció en finca rústica catalogada com a no urbanitzable, i documentació diversa. Títol agregat

2002-2008

C614-002-Declaració ruïna i enderroc

Inclou projecte enderroc i altra documentació. Títol agregat

2014

6.1.3-Plans especials

C613-001-Pla Especial en sòl no urbanitzable per a la implantació d'equipament residencial, cultural i recreatiu de Tarrés.

Quatre còpies del projecte en quatre arxivadors. Títol agregat

2000

C613-002-Pla Especial en sòl no urbanitzable per a la implantació d'equipament residencial, cultural i recreatiu de Tarrés.

Quatre còpies del projecte en quatre arxivadors. Títol agregat

2000

C613-003-Modificació puntual de les normes subsidiàries per a la implantació d'equipament residencial, cultural i recreatiu de Tarrés.

Conté volum original aprovat i dues còpies, i plec amb documentació aprovació pla especial i aprovació modificació puntual de les normes subsidiàries. Títol agregat

2001

C613-004-Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Normes Subsidiàries – Text Refós

Conté volums originals aprovats i tres còpies del projecte de modificació i dues de la normativa, i plec amb documentació. Títol agregat

2005

C613-005-Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Normes Subsidiàries – Text Refós

Plec amb documentació diversa. Títol agregat

2005

C613-006-Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del planejament de Tarrés en l'àmbit del sector urbanitzable delimitat PPR-2

Conté projectes originals del 2006 i 2007, i plec amb documentació de redacció del pla parcial i d'aprovació de modificació de les normes. Títol agregat

2006-2007

6.2-Obres d’infraestructura

6.2.1-Obres generals d'infraestructura i urbanització

CH-621-002-Obres carretera N240

Inclou expedients expropiacions i documentació diversa. Títol agregat

1973-1993

CH-621-001-Autopista de l'Ebre

Inclou expedients expropiacions i plànols. Títol agregat

1974

CH-621-003-Expedient variant de Tarrés Carretera LV2014

Inclou plànols, adjudicacions i documentació diversa. Títol agregat

1991-1995

C621-002-Projecte constructiu de condicionament de la Ronda Nord de Tarrés

Tres còpies. Inclou memòria, plànols, plec de condicions i pressupost. Títol agregat

2001

C621-001-Variant de Tarrés

Inclou expedients d'expropiació forçosa, escriptures, subvenció expropiacions, variació línia elèctrica aèria, plànols, estudi d'impacte ambiental, documentació diversa i convenis .Títol agregat

2001-2004

C621-006-Avantprojecte de rases per soterrament de serveis municipals

Títol agregat

2002

C621-007-Soterrament dels serveis municipals de gas i telefonia

Inclou projecte, documentació adjudicació, justificants obra, subvencions i documentació diversa .Títol agregat

2002-2004

C621-003-Projecte de condicionament, ampliació, millora i pavimentació asfàltica carretera LV-2014 Maldà a N240, tram Tarrés. PK 19,820 a 21,500

Títol agregat

2004

C621-004-Projecte de condicionament, ampliació, millora i pavimentació asfàltica carretera LV-2014 Maldà a N240, tram Tarrés. PK 19,820 a 21,500

Títol agregat

2006

C621-005-Projecte de condicionament, ampliació, millora i pavimentació asfàltica carretera LV-2014 Borges Blanques a N240, tram Fulleda-Tarrés. PK 17,435 a 20,

Títol agregat

2007

6.2.3-Xarxa d'aigua i clavegueram, reg i extinció

CH-623-001-Abastiment d'aigua i clavegueram

Inclou expedients col·lector aigües pluvials, captació d'aigua potable, xarxa de distribució d'aigua i clavegueram, afectació finques privades i cessions de pas. Títol agregat.

1955-1986

C623-004-PUOSC Construcció d'un mur de contenció de terres i sanejament d'aigües pluvials

Inclou Projecte de Construcció d'un mur de contenció de terres i sanejament d'aigües pluvials,, l'execució del projecte i la documentació del PUOSC. Títol agregat

1996

C623-001-PUOSC Xarxa d'Aigua – Primera fase

Inclou Projecte de modificació parcial de la xarxa d'aigua a Tarrés fases 1 i 2, l'expedient de contractació i l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte de la primera fase. Títol agregat

1996-1998

C623-002-PUOSC Xarxa d'Aigua – Segona fase

Inclou l'expedient de contractació i l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte de la segona fase, i tota la documentació del PUOSC generada. Títol agregat

1996-1998

C623-005-FEDER Millora i condicionament del desaigüe del Carrer Montserrat

Inclou Projecte de Millora i condicionament del desaigüe del Carrer Montserrat, l'expedient de contractació i la documentació del FEDER . Títol agregat

1998-1999

C623-003-PUOSC Col·lector i depuradora d'aigües residuals

Inclou Projecte de construcció d'un col·lector i depuradora d'aigües residuals a Tarrés, les diferents propostes econòmiques i la documentació del PUOSC. Títol agregat

1999-2004

C623-007-Dipòsit d'aigua i estació de bombeig

Inclou memòria valorada, plec de condicions, documentació promotors, documentació execució, pagaments, i PUOSC, i legalització estació elèctrica de bombeig .Títol agregat

2001-2002

C623-006-Millora Xarxa Clavegueram Zona els Horts

Inclou expedient, memoria valorada 2007 i pressupost i factura execució projecte 2012. Subvenció Generalitat i Diputació de Lleida. Títol agregat

2007-2012

C623-008-Projecte de nou dipòsit d'abastament d'aigua potable a la localitat de Tarrés

Dos còpies del projecte visat. Inclou projecte, plec de condicions, estudi de seguretat i salut, i plànols. Títol agregat

2014

6.2.2-Carrers

CH-622-001-Manteniment de carrers. Pavimentació i contenció

Inclou expedients pavimentació de carrers, condicionament de la Placeta Montserrat, pavimentació accés zona poliesportiva i mur de contenció de terres. Títol agregat.

1989-1994

C622-001-PUOSC Mur de contenció de l'Arrabal de Fontanella.

Inclou projecte tècnic, execució, memòria valorada, documentació i correspondència. Títol agregat

1997

C622-002-PEC Condicionament de la Plaça de la Torre

Inclou projecte tècnic, execució, documentació i correspondència. Títol agregat

1998

C622-003-PUOSC Condicionament de la Plaça de la Torre

Inclou projecte tècnic, execució, documentació i correspondència. Títol agregat

2000-2003

C622-006-PUOSC Pavimentació del Carrer de les Eres

Inclou projecte tècnic, execució, documentació i correspondència. Un plec amb excés d'obra. Títol agregat

2002-2003

C622-007-PUOSC Urbanització de quatre tramades de carrers

Inclou projecte tècnic, execució, documentació i correspondència. Títol agregat

2003

C622-004-PUOSC Arranjament i millora de la Plaça de la Font

Inclou projecte tècnic, execució, documentació i correspondència. Títol agregat

2006-2008

C622-005-Parc infantil Plaça de la Sala Parroquial

Inclou documentació subvenció Diputació de Lleida per extracció equipament antic, arranjament de l'espai i col·locació equipament nou. Títol agregat

2007

C622-010-Arranjaments diversos al cementiri municial de Tarrés

Inclou projecte tènic, certificació, documentació i correspondencia.Documentació PUOSC. Títol agregat

2008-2011

C622-008-Construcció d'un mur de pedra de contenció i il·luminació a la zona esportiva

Inclou documentació actuació i sol·licitat subvenció directa Diputació de Lleida. Títol agregat

2010

C622-009-Urbanització Carrer Montserrat, fases 1 i 2

Inclou projectes tècnic, execució, documentació i correspondència. Documentació PUOSC. Títol agregat

2010-2013

6.2.7-Senyalització

CH-627-001-Retolació dels carrers i numeració dels portals del municipi de Tarrés

Inclou Projecte de Retolació dels carrers i numeració dels portals del municipi , i documentació de les subvencions rebudes. Títol agregat

1991-1995

6.2.4-Enllumenat públic i xarxa elèctrica

CH-624-001-Enllumenat públic

Inclou expedient de contractació de l'enllumenat públic, expedient de reparació de l'enllumenat públic, projecte bàsic i d'execució d'enllumenat públic, tres còpies i documentació relacionada. Títol agregat.

1950-1990

C624-001-Projecte de substitució de l'enllumenat públic i soterrament de línies a Tarrés

Inclou memòries, sol·licituds PUOSC, documentació diversa i correspondència. Títol agregat

2001-2004

C624-002-Projecte d'ampliació de xarxa elèctrica per a cementiri municipal – PERC

Inclou projecte, sol·licituds subvenció generalitat PERC, autoritzacions, documentació diversa i correspondència. Títol agregat

2009

6.2.6-Comunicacions

CH-626-002-reparació de camins

Memòria valorada per a la reparació d'un tram de camí dels masos Civines i Ràfols. Títol agregat

1986

CH-626-001-Supressió passos a nivell

Títol agregat

1989-1993

C626-006-FEDER Circuit Mountain-Bike Tarrés-Fulleda

Inclou projecte tècnic, execució, documentació i correspondència. Títol agregat

1996

C626-007-FEDER Aparcament boletaires

Inclou projecte tècnic, execució, documentació i correspondència. Títol agregat

1996

C626-001-Punt aigua contra incendis

Inclou expedient de construcció d'un punt d'aigua per a us contra incendis. Projecte, gestió dels terrenys, documentació diversa. Títol agregat

1996-1997

C626-008-Inventari de camins municipals

Títol agregat

1998-2005

C626-002-Projecte d'execució de la recuperació i senyalització turística de la ruta de la calç

Títol agregat

2001

C626-003-Projectes Medi Natural

Inclou projectes tècnic, per al manteniment de camins primaris per al pas de vehicles d'extinció d'incendis, així com dos vials nous, i un punt d'aigua per l'extinció d'incendis. Documentació de sol·licitud d'ajuts i resolucions. Títol agregat

2002-2003

C626-004-Pavimentació accés al municipi de Tarrés

Títol agregat

2006

C626-005-Vials per a extinció d'incendis

Inclou documentació sol·licituds subvencions departament Medi Natural per a la millor dels vials per a vehicles d'extinció d'incendis. Títol agregat

2009-2011

C626-003-Millora de l'hàbitat de cacera de l'àguila cuabarrada

Inclou memoria, i altra documentació. Fons Europeus i Generalitat. Títol agregat

2013

6.2.8-Energies renovables

C628-002-Parc Eòlic Vilobí 1 – Tarrés

Inclou estudi preliminar del projecte, conveni, llicència ambiental, resolucions, escrits amb empresa EHN, estudi anuals d'aus, estudi d'impacte paisatgístic documentació diversa. Títol agregat

1999-2005

C628-001-Parc Eòlic Vilobí 1 – Tarrés

Inclou informe preliminar del projecte, conveni, documentació altres municipis amb parcs eòlics (1999-2003). Llicència d'obra instal·lació mesurador d'aire, i projecte tècnic. Escriptures. Resolució aprovació projecte, conveni instal·lació, documentació diversa, al·legacions i afectacions. Correspondència i premsa (2001). Inclou memòria resum del

1999-2008

C628-012-Projecte Parc Eòlic Serra de Vilobí

El projecte inclou: volum 1: memòria i annexos, volum 2: pressupostos, plànol i pleg de condicions. Títol agregat

2003

C628-004-Parc Eòlic Vilobí 1 – Tarrés

Inclou al·legacions al projecte i resposta a les al·legacions. Títol agregat

2004

C628-003-Parc Eòlic Vilobí 1 – Tarrés

Inclou certificats indústria i medi ambient, expedient urbanisme, al·legacions i documentació amb Consell Comarcal i Diputació, pla de comunicació, separata al projecte d'instal·lació, conveni signat, premsa Títol agregat

2004-2006

C628-010-Avant projecte Parc Eòlic Ràfols

Títol agregat

2005

C628-013-Avant projecte Parc Eòlic Serra de Vilobí II

Títol agregat

2005

C628-013-Estudi d'impacte ambiental del Parc Eòlic Serra de Vilobí II

Títol agregat

2005

C628-013-Document de síntesi d'estudi d'impacte ambiental del Parc Eòlic Serra de Vilobí II

Títol agregat

2005

C628-008-Parc Eòlic Ràfols, Estació de mesura – Tarrés

Inclou documentació tècnica per a la sol·licitud de permisos per a la instal·lació d'estacions d'avaluació de recursos eòlics, i documentació sobre el Parc eòlic de Ràfols. Títol agregat

2005-2006

C628-009-Instal·lació solar fotovoltaica

Inclou projecte executiu, projecte d'activitat, estudi d'impacte ambienta, prospecció arqueològica, convenis entre propietaris i promotor Campo Uno SL, llicència d'obra, escrits urbanisme i documentació diversa. Títol agregat

2005-2006

C628-010-Projecte Parc Eòlic Ràfols

El projecte inclou: memòria i annexos, pressupostos, plànols, estudi de seguretat i pleg de condicions. Títol agregat

2006

C628-010-Estudi d'impacte ambiental dels Parc Eòlic Ràfols

Títol agregat

2006

C628-010-Document de síntesi d'estudi d'impacte ambiental dels Parc Eòlic Ràfols

Títol agregat

2006

C628-011-Projecte Parc Eòlic Pla de Tossalet

El projecte inclou: memòria i annexos, pressupostos, plànols, estudi de seguretat i pleg de condicions. Títol agregat

2006

C628-011-Estudi d'impacte ambiental dels Parc Eòlic Pla de Tossalet

Títol agregat

2006

C628-011-Document de síntesi d'estudi d'impacte ambiental dels Parc Eòlic Pla de Tossalet

Títol agregat

2006

C628-012-Projecte Parc Eòlic Serra de Vilobí

El projecte inclou: volum 1: textos, volum 2: plànols. Títol agregat

2006

C628-013-Projecte Parc Eòlic Serra de Vilobí II

El projecte inclou: memòria i annexos, pressupostos, plànols, estudi de seguretat i pleg de condicions. Títol agregat

2006

C628-006-Parc Eòlic Vilobí 2 – Tarrés

Inclou resolucions indústria i medi ambient, expedient urbanisme, al·legacions, convenis, annex al projecte Parc Eòlic Serra de Vilobí II i documentació diversa. Títol agregat

2006-2008

C628-007-Parc Eòlic Pla de Tossalet – Tarrés

Inclou projecte Parc Eòlic Pla de Tossalet i dos volums amb l'estudi d'impacte ambiental. Resolucions indústria i medi ambient, expedient urbanisme, al·legacions, pla especial urbanístic i documentació diversa. Títol agregat

2006-2008

C628-005-Parc Eòlic Vilobí 1– Tarrés

Inclou documentació cànon, documentació accesos al parc eòlic, documentació prèvia i de seguiment, expedient llicència d'obra, plec de condicions, estudi bàsic seguretat i salut i al·legacions ordenament jurídic urbanístic, documentació Pla especial urbanístic i devolució aval. Títol agregat

2006-2014

C628-012-Pla especial urbanístic del Parc Eòlic Serra de Vilobí

Títol agregat

2011

C628-012-Modificació del pla especial urbanístic del Parc Eòlic Serra de Vilobí

Títol agregat

2011

C628-013-Projecte Parc Eòlic Serra de Vilobí II

El projecte inclou: volum 1: memòria i annexos, volum 2: pressupostos, plànol i pleg de condicions. Títol agregat

2011

6.2.5-Telecomunicacions

CH-625-001-Instal·lacions telefonia

Inclou documentació sobre ampliació xarxa telefonia fixa amb cable coaxial. Afectacions i traçat. Instal·lació telèfon públic, documentació i correspondència Títol agregat

1971-1989

CH-625-002-Reemissor de televisió

Inclou memòria valorada, pressupost i correspondència. Títol agregat

1992

C625-002-Telefonia mòbil – Airtel Vodafone

Inclou Circular sobre la implantació d'estacions de telefonia mòbil. Projectes tècnics, autoritzacions, llicències ambientals i documentació sobre l'establiment d'una estació base de telefonia mòbil per Airtel Vodafone. Títol agregat

1996-2003

C625-001-Desplegament telefonia mòbil, ADSL i TIC

Inclou documentació del Consorci Local Localred sobre el desplegament de la telefonia mòbil, ADSL i TIC. Inventaris TIC, documentació Localred i correspondència. Títol agregat

1996-2010

C625-003-Telefonia mòbil – Retevision

Inclou Projectes tècnics, autoritzacions, llicències ambientals i documentació sobre l'establiment d'una estació base de telefonia mòbil per Airtel Vodafone. Títol agregat

2000-2003

C625-004-Telefonia mòbil – Telefonica

Inclou Projectes tècnics, autoritzacions, llicències ambientals i documentació sobre l'establiment d'una estació base de telefonia mòbil per Telefonica-Movistar. Títol agregat

2008

C625-005-Telefonia mòbil – Vodafone, France Telecom

Inclou Projectes tècnics, autoritzacions, llicències ambientals i documentació sobre l'establiment d'una estació base de telefonia mòbil per Vodafone i France Telecom. Títol agregat

2010-2012

6.2.9-Vies fèrries

C629-002-Linía Alta Velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera França. Tram Lleida-Barcelona. Estudi informatiu.

Títol agregat

1997

C629-001-Infraestructura Ferroviària AVE

Inclou Projectes tècnics, autoritzacions, documentació i correspondència. .Títol agregat

1997-2004

C629-003-Projecte constructiu Línia Alta Velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera França. Tram Lleida-Martorell.

Títol agregat

1999

C629-004-Expropiacions del projecte modificat Línia Alta Velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera França. Expropiacions de Tarrés.

Dues còpies. Títol agregat

2002

6.2.10-Gas i oleoducte

C6210-001-Projecte constructiu de Centre d'emmagatzematge i xarxa de distribució de gas per a la població de Tarrés

Dos còpies del projecte visat. Inclou plec per memòria, annexes a la memòria, pressupost, plec de condicions, estudi de seguretat i salut, plànols, plànols d'obra i annexes. Títol agregat

2002

C6210-002-Centre d'emmagatzematge i xarxa de distribució de gas canalitzat

Inclou llicències ambientals i d'obres, informes Diputació i Urbanisme, convenis, i segona fase soterrament xarxa gas .Títol agregat

2002-2006

C6210-003-Centre d'emmagatzematge i xarxa de distribució de gas canalitzat

Inclou projectes, estudis tècnics i ambientals, sol·licituds veïns, documentació diversa .Títol agregat

2003-2006

6.3-Construcció i manteniment d’immobles municipals

6.3.1-Casa de la Vila

CH-631-001-Reforma de la Casa Consistorial

Inclou Projecte d'execució de reforma de la Casa Consistorial i certificació d'obra. Títol agregat

1978-1984

CH-631-003-Adaptació del local Llar del jubilat

Inclou Projecte d'adaptació de local a la planta baixa de l'ajuntament per a local del jubilat. Títol agregat

1983

CH-631-004-Instal·lació d'un rellotge per a la població

Inclou memòria valorada i pressupost d'un equip de rellotge per a l'ajuntament. Títol agregat

1991

CH-631-002-Reforma de la Casa Consistorial

Inclou Projecte bàsic i d'execució, d'ampliació i reforma de la Casa Consistorial, l'execució del projecte i la documentació del PUOSC. Plec a part amb plànols. Títol agregat

1991-1994

C631-001-Adequació de sala per lavabo adaptat a l'Ajuntament de Tarrés

Inclou memòria valorada i còpia. Títol agregat

1997

C631-002-Reforma secretaria i instal·lació de calefacció

Inclou memoria valorada, i documentació instal·lació de la calefacció. Títol agregat

2014

6.3.2-Piscines i zones esportives i d'esbarjo

CH-632-001-Construcció pista poliesportiva

Inclou projecte constructiu i subministrament elèctric. Títol agregat

1983-1984

CH-632-003-Construcció piscina municipal

Inclou avantprojecte constructiu, projecte executiu, annexes d'obres i alçat topogràfic. Títol agregat

1983-1987

CH-632-002-Construcció vestuaris en pista poliesportiva

Inclou projecte constructiu i memòria valorada. Títol agregat

1988

CH-632-004-Condicionament zona esportiva i millora de les instal·lacions de depuració de la piscina municipal

Inclou memòria valorada de condicionament de zona esportiva. Projecte Millora de les instal·lacions de depuració de la piscina municipal, l'execució del projecte i la documentació del PUOSC. Títol agregat

1992-1994

C632-001-Condicionament d'equipaments esportius, canvi de cercat

Inclou sol·licitud d'ajuts per dur a terme el canvi de cercat del recinte esportiu, documentació i denegació de l'ajut.. Títol agregat

2001-2002

C632-002-Arranjament de les piscines municipals

Obra inclosa al PUOSC 2012. Conté projecte, expedient i altra documentació. Títol agregat

2012

6.3.3-Església

C633-001-Actuacions al campanar de l'església

Inclou sol·licitud ajut a IEI per la col·locació d'un rellotge al campanar de l'església i una campana nova. Títol agregat

2000-2001

C633-002-Millora i condicionament dels accessos al campanar i recuperació d'un altar de l'església de Tarrés

Inclou documentació projecte i a l'execució. Títol agregat

2007

6.3.4-Escoles, ADF

C634-001-Millora i condicionament de l'edifici de les Escoles, magatzem ADF

Inclou documentació execució obra i condicions. Títol agregat

2011

6.3.5-Cementiri

CH-635-001-Cementiri municipal

Inclou projecte de l'ajuntament de Tarrés del Cementiri municipal, i albarans de material. Títol agregat

1931-1943

CH-635-002-Reparacions Cementiri municipal

Inclou dades de les reparacions i cost. Títol agregat

1995

6.3.6-Consultori, vivenda mestra

CH-636-001-Construcció habitatge mestra

Inclou projecte de construcció d'un habitatge per a la mestra a Tarrés. Títol agregat

1956

C636-001-Ajuts econòmics manteniment del Consultori Municipal

Inclou sol·licitud ajuts anuals per a equipament, manteniment, etc de Consell Comarcal de les Garrigues, Departament de Salut i Diputació de Lleida. Títol agregat

1995-2009

C636-003-Reforma consultori mèdic municipal

Inclou projecte tècnic, documentació i correspondencia. Documentació PUOSC. Títol agregat

2009-2011

C636-002-Ajuts econòmics manteniment del Consultori Municipal

Inclou sol·licitud ajuts anuals per a equipament i manteniment de Consell Comarcal de les Garrigues, Departament de Salut (CATSALUT) i Diputació de Lleida. Títol agregat

2010-2016

6.3.7-Llars Residencials

C637-001-Projecte Fundació Catalana Llars residencials

Inclou actes de la fundació, convenis, cessions, llicències municipals, i documentació diversa. Títol agregat

2000-2006

C637-002-Projecte Fundació Catalana Llars residencials

Inclou projecte tècnic d'execució conjunt d'habitatges les Sorts, fase 1.Memòries, plec de condicions, control de qualitat, estudi de seguretat i salut. Títol agregat

2002

C637-003-Projecte Fundació Catalana Llars residencials

Inclou còpia projecte tècnic d'execució conjunt d'habitatges les Sorts, fase 1. Títol agregat

2002

6.3.8-Centre Social i Cultural

C638-003-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural

Inclou memòria valorada inicial, conveni actuació conjunta amb Ministeri de Foment dins línia subvencions renovació patrimoni històric 1% Cultural. Certificacions d'obres. Títol agregat

2000-2006

C638-004-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural – Sol·licituds FEDER

Inclou memòria valorada inicial, correspondència i documentació diversa. Títol agregat

2000-2006

C638-001-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural

Inclou projecte bàsic d'execució i rehabilitació d'un edifici per a centre cívic i cultural. Títol agregat

2002

C638-002-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural

Inclou projecte bàsic i executiu d'arranjament interior del centre cívic de Tarrés i ordenació del seu entorn. Còpia projecte bàsic d'execució i rehabilitació d'un edifici per a centre cívic i cultural, documentació precedent, correspondència amb Ministeri de Foment . Títol agregat

2002

C638-005-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural – Accessos i interiors

Inclou projecte bàsic d'execució de condicionament dels accessos i interiors del cultural municipal. Fase 1 i 2. Títol agregat

2003-2004

C638-006-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural – Accessos i interiors

Inclou projecte bàsic d'execució de condicionament dels accessos i interiors del cultural municipal projecte visat.. Títol agregat

2003-2004

C638-009-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural – Accessos i interiors

Inclou projecte bàsic d'execució de condicionament dels accessos i interiors del cultural municipal. Fase 1. Condicionament dels accessos i interiors del centre cultural de Tarrés. Fase 3 i 4, dues còpies. Memòria valorada de finalització de planta baixa i primera del centre cívic i cultural de Tarrés. Títol agregat

2004-2006

C638-007-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural – PUOSC Accessos i interiors

Inclou Expedient redacció projecte i subvencions, expedient de contractació i documentació diversa. Títol agregat

2004-2007

C638-008-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural – PUOSC Accessos i interiors

Inclou certificats, certificacions i documentació diversa. Títol agregat

2004-2007

C638-010-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural – Subvencions

Inclou documentació subvencions Diputació de Lleida, i expedient del projecte d'activitat per a la legalització d'un local social i cultural a Tarrés. Títol agregat

2004-2007

C638-011-Projecte Rehabilitació Centre Cívic i Cultural – Accessos i interiors – Documentació

Inclou documentació fase 3 i 4, subvenció IEI. Expedient reclamacions deficiències obra a OMSA. Conveni amb Castells de Lleida. Títol agregat

2006-2010

C638-012-Centre Cívic i Cultural – Subvencions

Inclou documentació justificació 1% Cultural. Projecte d'instal·lacions i mobiliari dels apartaments turístics del centre cívic i subvenció turisme. Títol agregat

2006-2010

C638-013-Centre Cívic i Cultural – Interiors i instal·lacions

Inclou documentació i projectes fases 5, 6 i 7, de condicionament d'interiors, mobiliari i instal·lacions al centre cívic. Títol agregat

2006-2010

C638-014-Centre Cívic i Cultural – Instal·lacions, Turisme i Cultura

Inclou documentació projectes condicionament Sala Cultural i espai museístic, Oficina de turisme i instal·lació elèctrica. Títol agregat

2008-2010

C638-015-Centre Cívic i Cultural – Arranjament de coberta

Inclou documentació projecte arranjament de la coberta del centre cívic, certificacions d'obra i justificació Fons Inversió Estatal. Títol agregat

2009-2010

C638-016-Centre Cívic i Cultural –Certificats tècnics

Inclou certificats tècnics acreditatius per als projectes d'obertura d'un apart-hotel de 4 apartaments, d'una botiga, sala d'actes, bar-restaurant i local social, documentació dels apartament i contractes (conveni ascensor). Títol agregat.

2011

6.3.9-Altres espais municipals

CH-639-001-Monuments i altres

Inclou expedient de cessió d'una font de l'ajuntament de Barcelona al poble de Tarrés, instal·lació de la bàscula municipal, memòria valorada d'instal·lació d'un monument commemoratiu per la portada d'aigua, monument commemoratiu a la memòria del senyor Ramon Palau Palau, i plec de projectes varis que inclou caseta bàscula municipal, murs laterals piscina i pavimentacions diverses. Títol agregat

1978-1994

6.4-Llicències d’obres

6.4.1-Obres particulars

CH-641-001-Obres particulars

Títol agregat

1970-1986

CH-641-002-Obres particulars

Títol agregat

1987-1992

CH-641-003-Obres particulars

Títol agregat

1993-1995

C641-001-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

1995-1997

C641-002-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

1998-2001

C641-003-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2002-2003

C641-004-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2004

C641-005-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2005

C641-006-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2006

C641-007-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2007

C641-008-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2008

C641-009-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2008-2009

C641-010-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2010

C641-011-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2011-2012

C641-012-Llicències d'obres particulars

Títol agregat

2013-2014

6.5-Activitats classificades

6.5.1-Activitats industrials

6.5.2-Activitats agricultura-ramaderia

CH-652-001-Explotacions ramaderes

Inclou estudis de legalització d'una explotació per a l'engreix de vedells, i una explotació porcina de cicle tancat. Títol agregat

1976-1978

C652-001-Porcitar SL

Inclou projecte de legalització d'explotació porcina de cicle tancat, expedient de llicència municipal d'activitat, i projecte d'ampliació d'explotació porcina de producció .Títol agregat

1996-1998

C652-002-Porcitar SL

Inclou autorització d'ampliació d'activitat, llicència d'obres, expedient de llicència municipal d'activitat, annexos al projecte d'ampliació, avaluació ambiental verificada, llicència ambiental, control ambiental periòdic, i actualitzacions d'autoritzacions ambientals. Títol agregat

1998-2014

C652-003-Porcitar SL

Inclou projecte de construcció d'un magatzem vestuari, 3 còpies) i documentació d'aprovació de la llicència. Títol agregat

2009

C652-004-Porcitar SL

Inclou projecte de construcció nau maternitat i millora naus gestants. Títol agregat

2011-2012

6.5.3-Activitats hosteleria

CH-653-001-Projecte Parador de Tarrés

Inclou projecte d'aixecament de pla del parador de Tarrés i posteriors reformes. Títol agregat

1963-1989

C653-001-Bar Restaurant Parador de Tarrés

Inclou autorització apertura establiment, llicències, sol·licituds compliments lleis, llicència obres reforma terrassa, canvis titularitats .Títol agregat

1988-2013

C653-002-Comunitat de Jesús – Casa Acollida

Inclou autorització i llicència ambiental i d'activitats, i estudi d'impacte paisatgístic per a la Casa d'acollida i reflexió al paratge anomenat Pallissa del Cirerer. Títol agregat

2006-2013

6.6-Documentació urbanisme

6.6.1-Documentació i correspondència

CH-661-001-Documentació urbanisme i PUOSC

Inclou documentació sol·licituds ajuts subvencions urbanisme, IRYDA, Govern Civil i Diputació de Lleida. Títol agregat

1970-1995

CH-661-002-Documentació PUOSC

Títol agregat

1988-1995

C661-001-Documentació FEDER

Inclou documentació convocatòria i justificacions. Títol agregat

1994-1999

C661-002-Documentació PUOSC

Inclou documentació convocatòria i justificacions. Títol agregat

2000-2003

7-Seguretat pública

7.1-Administració i control de la seguretat pública

7.1.1-Cossos de seguretat

7.1.2-Infraccions i sancions

8-Serveis militars

8.1-Administració de serveis militars

8.1.1-Quintes

CH-811-001-Libro de Registro de Llamada de Movilización y Revista Anual

Títol agregat

1931-1958

CH-811-005-Llibres d'actes Junta Local de Reclutament

Títol agregat

1940-1960

CH-811-007-Quintes i reemplaços

Inclou llistats de reemplaços, revista anual, cartilles de servei militar,fitxes anomenades de llamada, informes de persones sobre ideologia, religió i afiliació. Títol agregat

1940-1985

CH-811-002-Libro de registro de llamada

Títol agregat

1956-1963

CH-811-006-Llibres d'actes Junta Local de Reclutament

Títol agregat

1961-1985

CH-811-003-Libro de Altas y Bajas del Registro de Llamadas

Títol agregat

1965-1980

CH-811-004-Registro de revista anuales

Títol agregat

1968-1978

C811-001-Crida servei militar

Títol agregat

1996

8.1.2-Prestació social substitutòria i objecció de consciència

C812-001-Objecció de consciència

Títol agregat

1996-2001

8.1.3-Correspondència

CH-813-001-Correspondència

Títol agregat

1940-1992

C813-001-Correspondència

Títol agregat

1999-2000

9-Població

9.1-Padró Municipal Habitants

9.1.2-Variacions del padró d'habitants. Estadístiques de població

CH-912-001-Variacions en el padró

Plecs variacions: pel 1940-49, 1950-59, 1960-69, 1970-79, 1980-89, 1990-95 . Títol agregat

1940-1995

CH-912-002-Documentació estadística i padró

Inclou correspondència, normativa, i nomenclàtors de 1940, 1950 i 1970 . Títol agregat

1940-1995

C912-001-Padró general d'Habitants, variacions i estadístiques

Títol agregat

1996-2002

C912-002-Padró general d'Habitants, variacions i estadístiques

Títol agregat

2003-2011

9.1.1-Padrons generals d'habitants

CH-911-001-Padró general d'habitants

Inclou llistats del padró per carrers i per veïns, quaderns auxiliars i resums generals. Plecs per 1940-49, 1950-59, 1960-69, 1970-79, 1980-89. Títol agregat

1940-1989

CH-911-002-Padró general d'habitants

Inclou llistats del padró del 1950, 1955, 1960, 1965. Títol agregat

1970-1991

CH-911-003-Padró general d'habitants

Inclou llistats del padró del 1970, 1975, 1981, 1986, 1991 . Títol agregat

1970-1991

C911-001-Padró general d'Habitants

Inclou padró i correspondència. Títol agregat

1996-2007

9.2-Emigració, immigració

9.2.1-Moviments migratoris

CH-921-001-Moviments migratoris de la població

Inclou fulls moviments migratoris 1947, i full del 1960 al 1971 . Títol agregat

1947-1971

10-Eleccions

10.1-Cens electoral

10.1.1-Cens electoral

CH-1011-001-Cens electoral.

Documentació cens electorals: plecs pel 1945, 1950-59, 1960-69, 1970-79, 1980-89, 1990-95 . Títol agregat

1945-1995

C1011-001-Cens Electoral

Inclou comparació cens electoral amb padró 1996 i plec per cens del 2000, i de 2006 a 2009. Títol agregat.

1996-2006

10.2-Processos electorals

10.2.1-Eleccions

C1021-

CH-1021-001-Eleccions municipals

Documentació eleccions municipals: plecs per eleccions del 1948 al 1966, 1973, 1979, 1983, 1987(inclou també eleccions al Parlament Europeu en la mateixa convocatòria), 1991 i 1995 . Títol agregat

1945-1995

CH-1021-002-Eleccions generals a Les Corts i el Senat

Documentació Eleccions generals a Les Corts i el Senat: plecs per eleccions del 1977, 1979, 1982, 1983, 1989, 1996 . Títol agregat

1977-1996

CH-1021-003-Eleccions al parlament de Catalunya

Documentació Eleccions al Parlament de Catalunya: plecs per eleccions del 1980, 1988, 1992 . Títol agregat

1980-1992

CH-1021-004-Eleccions al parlament europeu

Títol agregat

1994

C1021-004-Eleccions al Parlament de Catalunya

Inclou plec eleccions al Parlament de Catalunya 1995 i 1999. Títol agregat.

1995-1999

C1021-001-Eleccions municipals

Títol agregat.

1999-2003

C1021-003-Eleccions generals a Les Corts i el Senat

Inclou plec eleccions generals 2000, 2004, 2008,2011 i 2015. Títol agregat.

2000-2015

C1021-005-Eleccions al Parlament de Catalunya

Inclou plec eleccions al Parlament de Catalunya 1995, 1999, 2003, 2006, 2010,2012 i 2015. Títol agregat.

2003-2015

C1021-006-Eleccions al Parlament Europeu

Inclou plec eleccions al Parlament Europeu 2004, 2009 i 2014. Títol agregat.

2004-2014

C1021-002-Eleccions municipals

Inclou plec eleccions municipals. Títol agregat.

2007-2015

10.3-Referèndums

10.3.1-Referèndums, plebiscits i consultes ciutadanes

CH-1031-001-Referèndums

Documentació referèndums: plecs per referèndum de la “Ley de sucesión” de 1947, referèndum al “Proyecto de ley orgánica del Estado” de 1966, referèndum nacional al projecte de llei per a la reforma política de 1976, referèndum constitucional de 1978 i referèndum de l'Estatut d'Autonomia de 1979 . Títol agregat

1947-1979

C1031-001-Referèndums

Inclou plec Referèndum Constitució Europea 2005 i Referèndum Estatut de Catalunya 2006. Titol agregat.

2005-2006

C1031-002-Procés participatiu 9N

Inclou tota la documentació referent al procés participatiu dut a terme a Catalunya el 9 de novembre de 2014. Títol agregat.

2014

11-Ensenyament

11.2-Altres ensenyaments

11.2.1-Formació reglada

C1121-001-Material didàctic Acciona

Cinc còpies. Inclou material didàctic per a professors i alumnes. Títol agregat

2008-2009

11.2.2-Formació no reglada

C1122-001-Curs desenvolupament rural

Documentació informativa i assistència Títol agregat

2000

C1122-002-Material didàctic sobre gestió municipal

Inclou material didàctic sobre gestió municipal i pressupostos. Títol agregat

2008

11.1-Escoles

11.1.1-Documentació escoles

CH-1111-011-Documentació Escola de Tarrés

Inclou documentació material escolar de 1945 i 1966. Documentació sobre els mestres de 1963-1972. Cens escolar de 1955 amb fitxes per alumnes. I llibres de matrícula del curs 1970-1971 i del 1974-1975.Títol agregat

1945-1975

11.1.2-Juntes i comissions municipals d'ensenyament

12-Cultura

12.1-Festes Populars

12.1.1-Festa Major

C1211-001-Festes Majors i Comissió de Festes

Inclou informació sobre contractació d'espectacles, sopars, activitats, gegants i grallers, pregons i despeses. Títol agregat

1996-2009

12.1.2-Altres festes i trobades

C1212-001-Festes, curses i trobades

Inclou informació cursa BTT 1997. Matança del porc 1999. Trobades geganteres 1997-1998.Trobada Cognoms Tarrés i Celebració dels 850 anys del municipi 1998-1999, conté còpia carta de població atorgada per Ramon Berenguer IV al 1149.Mostra Cultural de les Garrigues 2001. Vídeo Presentació del llibre Tarrés Tessel·la nacional i concert a capella, 1999 .Títol agregat

1997-2001

C1212-002-Llistat cognoms Tarrés - Trobada Cognoms Tarrés

Títol agregat

1998-1999

12.2-Patrimoni històric, artístic i natural

12.2.1-Arqueologia

C1221-001-Arqueologia

Inclou l'autorització d'intervencions arqueològiques al municipi. Títol agregat

1992-2009

12.2.2-Construccions

C1222-001-Cabanes de volta de Tarrés

Títol agregat

1996

C1222-002-Refugis de la Guerra Civil

Inclou menció dels refugis existents al municipi. Títol agregat

2002

12.2.3-Estudis

C1223-002-Original llibre Tarrés Tessel·la Nacional

Títol agregat

1999

C1223-001-II Trobada d'estudiosos de la comarca de les Garrigues

Inclou projecte cultural, documentació i correspondència i documentació relacionada amb l'edició i distribució del llibre de la trobada. Títol agregat

1999-2001

C1223-004-Records de la Guerra Civil a Tarrés

A la portada hi diu "Recuerdos de la Guerra Civil Española. Algunos de los acontecimientos ocurridos en el pueblo de Tarrés durante la guerra civil de 1936. Relatados y vividos por Jaime Gili Martí." Títol agregat

2001

C1223-003-Expedient Forns de calç – Llibre i ruta

Inclou correspondència, subvencions, convenis llibreries. Títol agregat

2001-2008

12.2.4-Persones il·lustres

C1224-002-Antonio Arbós Boldú

Sol·licituds d'informació sobre l'Antonio Arbós Boldú, capellà castrense mort al 1923.Títol agregat

2002-2003

C1224-001-Damià Roig i Fa – Obra pictòrica

Expedient de donació d'obra pictòrica i moviments dels quadres(2003-2005). Gestió de la col·lecció pictòrica (2008-2014). Títol agregat

2003-2014

C1224-003-Damià Roig i Fa – Catàleg col·lecció pictòrica

Títol agregat

2014

12.2.5-Toponimia

C1225-001-Toponímia de Tarrés

Títol agregat

2001-2006

12.3-Promoció local

12.3.1-Dones

12.3.2-Joves

C1232-001-Projecte Dinamo

Inclou projectes d'activitats, documentació i correspondència. Títol agregat

2004-2007

C1232-002-Pla Local de Joventut

Inclou Pla Local de Joventut aprovat pel Ple. Sol·licitud de subvenció per condicionament de local per a joves i projecte tècnic. Documentació. Títol agregat

2005-2007

12.3.3-Gent gran

12.3.4-Associacions

C1234-001-Associació de veïns i amics de Tarrés

Inclou documentació de constitució de l'associació. Títol agregat

2000

12.3.5-Esports

C1235-001-Esports

Inclou sol·licituds i documentació de les subvencions demanades per a les activitats físico esportives i d'altres. Documentació cursets de natació. Marxa BTT 2013-2014-2015-2016. Títol agregat

2006-2016

12.4-Promoció turística

13-Serveis agropecuaris i medi ambient

13.1-Agricultura

13.1.1-Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes,declaracions de les collites, vinya

CH-1311-011-Recompte de ramaderia

Inclou “recuento general de ganadería” del 1914, i del 1941 al 1959. Expedient de constitució de la Comissió Local per a la classificació de la ramaderia en grups de vida i abastiment del 1941. .Expedient de constitució de la junta del cens ramader del 1948, .Títol agregat

1914-1959

CH-1311-008-Declaracions collita cereal

Inclou declaracions de collita, reserves de cereals, “cupos forzosos”, autoritzacions de transport de cereal i documentació relacionada. Títol agregat

1939-1952

CH-1311-004-Declaracions collita raïm

Inclou declaració de collites i existències de vi i productes del raïm. Títol agregat

1939-1954

CH-1311-003-Declaracions de reserves de la collita oliva

Inclou llistats de propietaris, targetes de reserva, autoritzacions i documentació relacionada. Títol agregat

1940-1952

CH-1311-007-Autoritzacions de transport d'olives i oli

Inclou llistats i “conduces” de oliva cap a la “almazara” o magatzems autoritzats. Títol agregat

1941-1954

CH-1311-012-Censo de ganado, vehículos de tracción animal i mecánica sujetos a requisa militar

Inclou cens de cavalls, mules i bous, així com a carros i bicicletes. Fitxer d'animals de tir, carruatges i vehicles de 1964.Títol agregat

1942-1964

CH-1311-002-Declaracions collita d'oliva

Inclou declaracions de nombre d'oliveres per propietari i declaració de collita d'olives. Títol agregat

1944-1951

CH-1311-001-Declaracions collites vàries

Inclou declaració de collites de patates del 1945, i d'ametlles del 1946, 1947 i 1949.Títol agregat

1945-1949

CH-1311-009-Resums de collites de cereal

Inclou resums de collites per declarants, generals, rendiments i documentació relacionada. Títol agregat

1957-1986

CH-1311-010-Estadístiques agrícoles

Inclou estadístiques agrícoles , declaració de distribució de superfícies i maquinària agrícola en ús i llistat resum per campanya. Títol agregat

1959-1972

CH-1311-005-Declaracions collita raïm

Inclou declaració de collites i existències de vi i productes del raïm. Títol agregat

1961-1967

CH-1311-006-Declaracions collita raïm

Inclou declaració de collites i existències de vi i productes del raïm. Títol agregat

1972-1992

C1311-001-Cens Agrari i DO CAVA

Inclou cens agrari de 1999 i Eleccions vocals Consell Regulador de la Denominació CAVA 2001. Títol agregat

1999-2001

13.1.2-Juntes i comissions municipals agropecuàries

CH-1312-001-Juntes agropecuàries

Inclou Acta de constitució de la Junta Local Olivarera. Actes de reunions i correspondència de la Junta Local Agrària Expedient de constitució de la Comissió Local per a la classificació de la ramaderia en grups de vida i abastiment del 1941 .Expedient de constitució de la junta del cens ramader del 1948. Títol agregat

1946-1948

CH-1312-002-Comissió Local pel Cens Agrari

Expedient de constitució de la Comissió Local pel Cens Agrari .Títol agregat

1982

13.2-Gestió forestal

13.2.2-Autoritzacions tala

C1322-001-Autoritzacions tala

Títol agregat

2005

13.2.3-Gestió d'incendis forestals

CH-1323-001-Documentació ADF

Inclou plecs per constitució de l'ADF, inventaris, assegurances, legislació, documentació diversa. I correspondència. Títol agregat

1987-1995

C1323-001-Documentació ADF

Inclou documentació diversa i correspondència. Títol agregat

1996-2001

C1323-002-Subvencions ADF

Títol agregat

1998-2004

C1323-003-Subvencions ADF

Títol agregat

2005-2007

C1323-004-Subvencions ADF

Inclou documentació subvencions i correspondència Títol agregat

2008

13.2.1-Autoritzacions foc

C1321-001-Autoritzacions encendre foc

Títol agregat

2002-2008

13.3-Medi ambient

13.3.1-Plans d'emergència

C1331-001-Plans emergència

Inclou Pla d'Actuació Municipal, Plans de Protecció Civil (risc incendi i nevades), Infocat, Neucat i Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de l'ADF del 2002. Neucat 2009. Infocat 2010. Homologació Pla protecció civil 2012. Títol agregat

1997-2012

C1331-002-Pla de Protecció Civil de Tarrés

Inclou programa d'implantació del Pla d'Actuació Municipal, Manual d'actuació per a incendis forestals i per a nevades, catàleg de recursos i plànols. Un projecte homologat i tres còpies. Títol agregat

2005

13.4-Gestió cinegètica

13.4.2-Armes

13.4.1-Vedat de caça

CH-1341-002-Autoritzacions vedats de caça

Inclou documents de constitució i gestió vedat de caça 1963, 1972, 1987-1988, 1992 Societat de Caçadors Sant Isidre de Tarrés. Expedient de nomenament de guarda particular del vedat de caça de 1970. Títol agregat

1963-1992

CH-1341-001-Llibre caixa vedat de caça

Inclou llistat caçadors del vedat i ingressos Títol agregat

1964-1973

C1341-001-Gestió Vedat de caça

Títol agregat

1997-1998

C1341-002-Gestió Vedat de caça

Títol agregat

1999-2001

C1341-003-Gestió Vedat de caça

Títol agregat

2002-2003

C1341-004-Gestió Vedat de caça

Títol agregat

2004-2007

C1341-005-Gestió Vedat de caça

Inclou targetes d'armes. Títol agregat

2007-2008

14-Col·leccions factícies

14.1-Cartografia

14.1.1-Plànols municipals

CF-1411-001-Plano parcelario

Plano parcelario . Ministerio de Hacienda. Servicio de valoración Urbana. Escala 1:1000

1967

CF-1411-003-Plànol de vegetació, camins i punts d'aigua

Escala 1:10000

1986

CF-1411-004-Terme municipal de Tarrés

Plànol del terme municipal de Tarrés. Ministerio de Hacienda.Centro de gestión catastral y cooperación tributaria. Escala 1:5000

1989

CF-1411-008-Terme municipal de Tarrés. Plànols cadastrals

Plànols cadastrals del terme municipal de Tarrés. Ministerio de Hacienda.Centro de gestión catastral y cooperación tributaria.

1990

CF-1411-002-Plànol general rústega

Plànol general. Gerencia Territorial de Lleida. Catastro de Rústica. Actualización sobre ortofotografia. Escala 1:25000

1991

CF-1411-005-Plànol de les normes subsidiàries de planejament del municipi de Tarrés: qualificació del sol no urbanitzable

Consell Comarcal de les Garrigues. Escala 1:5000

1997

CF-1411-007-Planos comparativos de planta y alzado en el término de Tarrés

Inclou comparatius de plantes i perfil longitudinal comparat. Escala 1:5000

2001

CF-1411-006-Plànol de la xarxa de gas natural al municipi de Tarrés

Gas natural Distribución SDG, S.A. Escala 1:750

2013

CF-1411-009-Terme municipal de Tarrés. Plànol cadastral

Plànol cadastral del terme municipal de Tarrés, amb numeració de les finques. Conté alguns fulls de finques concretes.

2015

14.1.2-Mapes cartogràfics

CF-1412-001-Mapa cartogràfic de l'Espluga de Francolí

Mapa de l'Espluga de Francolí i part de la Conca de Barberà i les Garrigues. Inclou Tarrés. Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. Escala 1:50000

1953

CF-1412-006-Ortofotomapes de Tarrés

Inclou 14 ortofotomapes de 1954, amb demarcació parcel·laria dibuixada a sobre. Diputació de Lleida. Un ortofotomapa de 1974. ICC. Escala 1/1800. Un ortofotomapa (2 còpies) de 1984. INE 3/218. Escala 1:10000. També inclou una transparència amb demarcació parcel·lària i dues fotografies aèries del poble de Tarrés, ambdues sense data.

1954-1984

CF-1412-009-Mapa de Catalunya

Inclou Mapa de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de política territorial i obres públiques. Escala 1:250000

1982

CF-1412-002-Ortofotomapa de Catalunya: Ràfols

Institut Cartogràfic de Catalunya. Full 417-7-3. Escala 1:5000

1986

CF-1412-003-Cartografia operativa d'emergències: L'Espluga de Francolí

Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil. Full 417-4. Escala 1:25000

2001

CF-1412-004-Cartografia operativa d'emergències: L'Espluga Calba

Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil. Full 417-2. Escala 1:25000

2001

CF-1412-005-Mapes judicials de Catalunya

Inclou Mapa dels partits judicials, mapa comarcal judicial, mapa de les demarcacions judicials penals i mapa de les demarcacions judicials socials de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Escala 1:500000

2001

CF-1412-007-VISTOPO Garrigues

Inclou cartografia vectorial de la comarca de les Garrigues produïda per l'ICC en CD. Institut Cartogràfic de Catalunya. Escala 1:5000 i 1:50000

2006

CF-1412-008-Mapa de la Plana de Lleida

Inclou Mapa de la Plana de Lleida, amb informacions i telèfons d'interés. Generalitat de Catalunya. Delegació territorial del Govern a Lleida. Escala 1:500000

2009

14.2-Difusió cultural i festiva

14.2.1-Cartells i programes d'activitats culturals

CF-1421-001-Cartells i programes de la Festa Major de Tarrés, Nadal i altres activitats culturals

Títol agregat

1988-2011

CF-1421-003-Calendaris i felicitacions de Nadal

Títol agregat

1992-2014

CF-1421-002-Cartells i programes d'activitats culturals

Títol agregat

2000-2011

14.3-Arxiu imatges i premsa

14.3.1-Fotos

CF-1431-001-Fotos de Tarrés

Títol agregat

1990-2010

CF-1431-002-Exposició imatges de Tarrés

Títol agregat

1999

14.3.2-Retalls de premsa

CF-1432-001-Retalls de premsa

Títol agregat

1997-2010

14.4-Objectes

14.4.1-Segells

CF-1441-001-Segells de Tarrés

Títol agregat

1970-2000

15-Fons del Jutjat de Pau

15.1-Expedients de judicis

15.1.1-Judicis. Al·legacions. Diligències. Cèdules

JP1511-001-Expedients Jutjat de Pau

Inclou un plec de 1900 a 1924. Un de 1937 a 1949, i després cada decenni Conté expedients de judicis, diligències, actes, atestats. Títol agregat

1900-1995

15.3-Documentació

15.3.1-Renovació jutge pau (titular i suplent)

JP1531-001-Expedients nomenament Jutge de Pau i suplent

Títol agregat

1925-1960

JP1531-002-Expedients nomenament Jutge de Pau i suplent

Títol agregat

1993-2011

15.3.2-Llibres de registre

JP1533-001-Correspondència del Jutjat de Pau

Títol agregat.

1940-1949

JP1533-002-Correspondència del Jutjat de Pau

Títol agregat.

1950-1959

JP1532-002-Libro registro de órdenes circulares y comunicaciones

Conté fulls solts. Títol sencer: Libro-registro de órdenes circulares y comunicaciones del Ministerio de Justicia y Tribunales y Juzgados Superiores y Autoridades de distinto orden

1956-1972

JP1532-001-Libro registro de penados por faltas contra la propiedad

Conté fulls solts

1956-1978

JP1532-003-Libro registro de exhortos criminales y cartas órdenes

1957-1969

JP1532-007-Llibre talonari de taxes judicials

Títol agregat.

1959-1968

JP1533-003-Correspondència del Jutjat de Pau

Títol agregat.

1960-1969

JP1532-005-Libro Diario del Registro Civil

1965-1966

JP1532-004-Libro de personal y oficina del Registro Civil

1965-1972

JP1533-004-Correspondència del Jutjat de Pau

Títol agregat.

1970-1979

JP1533-005-Correspondència del Jutjat de Pau

Títol agregat.

1980-1989

JP1532-006-Registre d'entrada i sortida de documents del Jutjat de Pau

Títol agregat.

1988

JP1533-006-Correspondència del Jutjat de Pau

Inclou expedient subvenció 1992 i 1997. Títol agregat.

1990-1999

JP1533-007-Correspondència del Jutjat de Pau

Inclou expedient subvenció 2000-2005. Títol agregat.

2000-2009

15.3.3-Correspondència

15.2-Registre civil

15.2.1-Naixements

JP1521-001-Registre de naixements-Tom 1-2

Es troba relligat junt amb tom 1 de matrimonis, i tom 1 i 2 de defuncions. Títol agregat

1871-1875

JP1521-002-Registre de naixements-Tom 4

Títol agregat

1878-1888

JP1521-003-Registre de naixements-Tom 5

Títol agregat

1888-1908

JP1521-004-Registre de naixements-Tom 6

Títol agregat

1908-1915

JP1521-005-Registre de naixements-Tom 7

Títol agregat

1915-1918

JP1521-006-Registre de naixements-Tom 8

Títol agregat

1919-1925

JP1521-007-Registre de naixements-Tom 9

Títol agregat

1925-1938

JP1521-008-Registre de naixements-Tom 10

Títol agregat

1938-1955

JP1521-009-Registre de naixements-Tom 11

Títol agregat

1955-2003

JP1521-010-Registre de naixements-Tom 12

Títol agregat

2003-2010

JP1521-011-Registre de naixements-Tom 13

Títol agregat

2010

15.2.2-Matrimonis

JP1522-001-Registre de matrimonis-Tom 1

Es troba relligat junt amb tom 1 i 2 de naixements, i tom 1 i 2 de defuncions. Dins arxivador llibres naixements. Títol agregat

1870-1878

JP1522-002-Registre de matrimonis-Tom 4 i 5

Títol agregat

1912-1932

JP1522-003-Registre de matrimonis-Tom 6

Títol agregat

1932-1935

JP1522-004-Registre de matrimonis-Tom 7

Títol agregat

1943-1994

JP1522-005-Registre de matrimonis-Tom 8

Títol agregat

2003-2009

JP1522-007-Expedients de matrimonis civils

Títol agregat

2004-2008

JP1522-006-Registre de matrimonis-Tom 9

Títol agregat

2010

15.2.3-Defuncions

JP1523-001-Registre de defuncions-Tom 1 i 2

Es troba relligat junt amb tom 1 i 2 de naixements, i tom 1 de matrimonis. Dins arxivador llibres naixements. Títol agregat

1870-1874

JP1523-002-Registre de defuncions-Tom 3

Títol agregat

1873-1882

JP1523-003-Registre de defuncions-Tom 4

Títol agregat

1882-1887

JP1523-004-Registre de defuncions-Tom 5

Títol agregat

1889-1915

JP1523-005-Registre de defuncions-Tom 6

Títol agregat

1915-1918

JP1523-006-Registre de defuncions-Tom 7

Títol agregat

1919-1929

JP1523-007-Registre de defuncions-Tom 8

Títol agregat

1930-1938

JP1523-008-Registre de defuncions-Tom 9

Títol agregat

1938-1953

JP1523-009-Registre de defuncions-Tom 10

Títol agregat

1953-2001

JP1523-010-Registre de defuncions-Tom 11

Títol agregat

2005

JP1523-011-Registre de defuncions-Tom 12

Títol agregat

2010

15.2.4-Inscripcions, certificats i expedients

JP1524-001-Expedients matrimonials

Inclou capítol matrimonial de 1844 amb modificacions de 1855. Expedient testifical de matrimoni. Expedients de matrimoni civil de 1932, 1934 i 1936. Títol agregat

1844-1942

JP1524-002-Inscripcions i certificacions de naixements

Títol agregat

1923-1989

JP1524-004-Certificats de defuncions, permisos d'enterrament i de trasllat de difunts

Títol agregat

1940-1989

JP1524-003-Inscripcions i certificacions de matrimonis

Títol agregat

1942-1986

JP1524-005-Inscripcions i certificacions de naixements

Títol agregat

1990-2015

JP1524-006-Inscripcions i certificacions de naixements

Títol agregat

1990-2015

JP1524-007-Certificats de defuncions, permisos d'enterrament i de trasllat de difunts

Títol agregat

1990-2015

JP1524-008-Sol·licituds canvi dades personals registre civil

Títol agregat

1999

16-Fons de la Cambra Agrària Local (Hermandad Sindical fins al 1978)

16.1-Administració general

16.1.1-Òrgans de govern

HC-1611-001-Estatuts, ordenances i personal

Inclou acta de constitució, estatuts 1 ordenances. Nomenament del càrrec de secretari. Documentació d'aprovació per part de la Delegación Nacional de Sindicatos. Títol agregat.

1956-1963

HC-1611-002-Traspàs Hermandad Sindical a Cambra Agrària Local

Inclou expedient de traspàs de bens i serveis de la Hermandad Sindical a la Cambra Agrària Local de Tarrés. Estat comptable, liquidació de pressupost i documentació relacionada. Títol agregat.

1977

HC-1611-003-Liquidació de la Cambra Agrària local de Tarrés

Inclou expedient de liquidació de la Cambra Agrària Local de Tarrés, amb el traspàs de bens a l'ajuntament ratificat pel Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya Títol agregat.

1994-1995

16.1.2-Eleccions

HC-1612-001-Eleccions sindicals

Inclou expedient de de les Elecciones Concejales Tercio Sindical, cens electoral i documentació relacionada. Títol agregat.

1960

HC-1612-002-Eleccions sindicals

Inclou expedient de de les EleccionesSindicales, cens electoral i documentació relacionada. Títol agregat.

1963

HC-1612-003-Eleccions sindicals

Inclou expedient de de les Elecciones Sindicales, cens electoral i documentació relacionada. Títol agregat.

1966

HC-1612-004-Eleccions sindicals

Inclou expedient de de les Elecciones Concejales Tercio Sindical, cens electoral i documentació relacionada. Títol agregat.

1971

HC-1612-005-Eleccions sindicals

Inclou expedient de de les EleccionesSindicales, cens electoral i documentació relacionada. Títol agregat.

1975

HC-1612-006-Eleccions sindicals

Inclou expedient de de les Elecciones Sindicales, cens electoral i documentació relacionada. Títol agregat.

1978

HC-1612-007-Eleccions Cambres Agràries

Inclou plecs per a convocatòria 1998. Títol agregat

1998

HC1612-001-Eleccions Cambres Agràries

Inclou plecs per a convocatòria 1998 i 2007. Títol agregat

1998-2007

HC-1612-008-Eleccions Cambres Agràries

Inclou plec per a convocatòria 2007. Títol agregat

2007

16.1.3-Correspondència

HC-1613-001-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1951-1956

HC-1613-002-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1957-1963

HC-1613-003-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1964-1969

HC-1613-004-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1964-1969

HC-1613-005-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1970-1977

HC-1613-006-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Cambra Agrària Local de Tarrés. Títol agregat.

1978-1994

16.1.4-Comissions

HC-1614-002-Comisión Mixta sobre pastos, hierbas y rastrojeras

Expedient d'elecció de membres, reglament, taxació de pastures, junta local de foment pecuari i documentació relacionada. Títol agregat.

1939-1972

HC-1614-001-Junta Local del Olivo

Expedients de constitució de la Junta Local del Olivo, i documentació relacionada. Títol agregat.

1940-1950

HC-1614-004-Comisión Municipal del Censo Agrario

Expedients de constitució de Comisión Municipal del Censo agrario, i documentació relacionada. Títol agregat.

1962-1982

HC-1614-003-Junta Local Vitivinícola

Expedients de constitució de la Junta Local Vitivinícola, i documentació relacionada. Títol agregat.

1971-1978

HC-1614-005-Comisión Local de Mutualidad Agraria

Inclou actes de les reunions i documentació relacionada. Títol agregat.

1973-1977

16.2-Administració econòmica

16.2.1-Comptes generals

HC-1621-001-Estat de comptes

Models d'estat de comptes trimestrals i liquidacions. Títol agregat.

1956-1959

HC-1621-003-Liquidació de pressupostos

Liquidacions del pressupost. Títol agregat.

1958-1976

HC-1621-002-Estat de comptes

Liquidacions del pressupost. Títol agregat.

1960-1969

16.2.2-Tresoreria

HC-1622-001-Llibre de caixa

Llibre de caixa de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. També inclou diari enquadernat, format apaïsat, fulls sense numerar Títol agregat.

1947-1955

HC-1622-009-Justificants de comptabilitat de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés

Inclou manaments, rebuts, factures i documentació relacionada. Títol agregat.

1950-1959

HC-1622-002-Llibre de caixa

Llibre de caixa de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1955

HC-1622-003-Llibre de caixa

Llibre de caixa de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1956

HC-1622-010-Llistes de cobraments de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés

Inclou els llistats de les quotes per al manteniment de la Hermandad i la Guarderia rural. Títol agregat.

1956-1966

HC-1622-011-Justificants de comptabilitat de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés

Inclou manaments, rebuts, factures i documentació relacionada. Títol agregat.

1960-1969

HC-1622-008-Llibre de caixa de la Comissió Local de Mutualitat

Llibre de caixa de la Comisión Local de Mutualidad Agraria de Tarrés. Títol agregat.

1960-1970

HC-1622-004-Llibre de caixa

Llibre de caixa de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1963

HC-1622-005-Llibre de caixa

Llibre de caixa de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1966

HC-1622-006-Llibre de caixa

Llibre de caixa de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1968

HC-1622-007-Llibre de caixa

Llibre de caixa de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés. Títol agregat.

1970-1971

HC-1622-012-Justificants de comptabilitat de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés

Inclou manaments, rebuts, factures i documentació relacionada. Títol agregat.

1970-1977

HC-1622-013-Justificants de comptabilitat de la Cambra Agrària Local

Inclou manaments, rebuts, factures i documentació relacionada. Títol agregat.

1978-1979

16.3-Serveis

16.3.1-Serveis agropequaris

HC-1631-002-Administració dels agricultors

Inclou cartilles dels agricultor, superfícies ocupades per cultius, llistats de propietaris i documentació relacionada. Fitxer d'agricultors de 1939. Títol agregat.

1939-1978

HC-1631-001-Fertilitzants del camp

Inclou documentació relativa a la gestió dels fertilitzants (abonos) utilitzats als camps. Control, quantitats, gestió econòmica, tipologies. Títol agregat.

1959-1965

16.3.2-Serveis econòmics

HC-1632-001-Secció de crèdit agrícola

Inclou expedient de constitució de la secció, gestió dels crèdits, Libro de Actas para la Sección de Crédito Agrícola de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Tarrés i documentació relacionada. Títol agregat.

1955-1969

HC-1632-002-Assegurances agrícoles

Inclou documentació relacionada amb la gestió d'assegurances de les collites de cereal. Títol agregat.

1973-1979

16.3.3-Seguretat Social Agrària

HC-1633-001-Junta de Seguros Sociales

Inclou documentació de la Junta Local de Seguros y Previsión Sociales i llistats anuals de cotitzants . Títol agregat.

1958-1959

HC-1633-002-Liquidacions de mutualitats

Inclou fulls de liquidacions per cotitzants i nòmines. Títol agregat.

1958-1959

HC-1633-004-Liquidacions de mutualitats

Inclou fulls de liquidacions per cotitzants i nòmines. Títol agregat.

1960-1969

HC-1633-003-Comisión Local de Mutualidad Agraria

Inclou documentació de la Comisión Local de Mutualitat Agrària, cens i moviments laborals, circulars i llibre enquadernat 200 fuls numerats. Títol agregat.

1960-1972

HC-1633-006-Liquidacions de mutualitats

Inclou fulls de liquidacions per cotitzants. Títol agregat.

1970-1973

HC-1633-005-Comisión Local de Mutualidad Agraria

Inclou documentació de la Comisión Local de Mutualitat Agrària, cens i moviments laborals, circulars . Títol agregat.

1970-1977

HC-1633-007-Liquidacions de mutualitats

Inclou fulls de liquidacions per cotitzants. Títol agregat.

1974-1979

HC-1633-008-Comisión Local de Mutualidad Agraria

Inclou documentació de la Comisión Local de Mutualitat Agrària Títol agregat.

1978-1989

17-Fons de la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés

17.1-Administració general

17.1.1-Òrgans de govern

CC-1711-002-Estatuts

Inclou estatuts originals de la Cooperativa del Camp de Tarrés de 1958, i les posteriors modificacions de 1974, 1975 i 1986. Títol agregat.

1958-1986

CC-1711-001-Llibre d'actes

Inclou actes de l'assemblea general de la Cooperativa del Camp fins al 1968. Conté actes en fulls solts del 1971 i del 1993 Títol agregat.

1958-1993

CC-1711-003-Creació edifici Cooperativa del Camp de Tarrés

Inclou projecte constructiu de l'edifici per a la Cooperativa del Camp, informe agronòmic, i contracte de finançament de l'obra entre la Cooperativa el Instituto Nacional de Colonización. Títol agregat.

1959-1970

CC-1711-004-Registre de socis

Inclou llibre de registre del 1959 i llistat del 1983. Títol agregat.

1959-1983

CC-1711-005-Informe de situació de la bodega de la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés

Inclou informe tècnic i plànols. Títol agregat.

1972

17.1.2-Correspondència

CC-1712-001-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés. Títol agregat.

1958-1959

CC-1712-002-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés. Títol agregat.

1960-1969

CC-1712-003-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés. Títol agregat.

1970-1979

CC-1712-004-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés. Títol agregat.

1980-1993

CC-1712-005-Correspondència

Correspondència d'entrada i sortida de la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés. Títol agregat.

2002-2014

17.2-Administració econòmica

17.2.1-Comptes generals

CC-1721-001-Estat de comptes

Llibres de comptes i balanços. Títol agregat.

1958-1988

17.2.2-Tresoreria

CC-1722-001-Justificants de comptabilitat

Inclou un llibre de caixa, factures, albarans, rebuts i llistats de despeses. Títol agregat.

1958-1960

CC-1722-002-Justificants de comptabilitat

In clou factures, albarans, rebuts i llistats de despeses. Títol agregat.

1960-1969

CC-1722-003-Justificants de comptabilitat

In clou factures, albarans, rebuts i llistats de despeses. Títol agregat.

1980-1994

17.3-Serveis

17.3.1-Serveis agropequaris

CC-1731-001-Collites de raïm i productes derivats

Inclou declaracions i liquidacions de collita de raïm, així com de l'elaboració de productes derivats. Títol agregat.

1958-1989

CC-1731-003-Fertilitzants del camp

Inclou documentació relativa a la gestió dels fertilitzants (abonos) utilitzats als camps. Control, quantitats, gestió econòmica, tipologies. Títol agregat.

1959-1965

CC-1731-004-Arranjament de camins

Inclou documentació relativa a la gestió de l'arranjament dels camins rústics del terme de Tarrés. Títol agregat.

1988-1989

CC-1731-002-Collites de raïm

Inclou declaracions de collita i liquidacions. Títol agregat.

1990-1994

CC-1731-005-Registre de pesatges

Inclou justificants de pesatge de la collita de raïm a la bàscula municipal. Títol agregat.

1991-1993

17.3.2-Serveis econòmics

CC-1732-001-Mutualitat agrària

Inclou llibres de matrícula dels treballadors, assegurances d'accidents de treballs i documentació relacionada. Títol agregat.

1959-1967

17.3.3-Seguretat Social Agrària

18-Fons documental de l'Antonio Arbós Pasqual

18.1-Documentació professional

18.1.1-Reculls documentals

AAP-1811-001-Dades i reculls històrics de Tarrés

Inclou extracte de la Renda de la Rectoria de 1721 (AHAT), dades històriques manuscrites, retall històric per Pere Vilaplana de la Comunitat de Jesús del 1977, Transcripció i còpies de l'original de les respostes donades per la vila de Tarrés al qüestionari sobre la capacitat humana i econòmica de 1716, un cadastre inventari de de les cases de Tarrés de 1716 i dades històriques sobre la carta de poblament del 850. Tots els documents són fotocòpies. Títol agregat

0850-1977

AAP-1811-002-Recull documental de la Parròquia de Tarrés

Inclou inventaris de la parròquia, documents d'entronització de llars, reconciliacions, comptes parroquials, documentació sobre la restauració del temple, notes històriques sobre la restauració per Josep Torres i Morell, tots els documents citats són fotocòpies. Un inventari de l'església de 1924 fet per Ramon Vidal, manuscrit original i nota històrica original sobre la creu parroquial de 1996. Títol agregat.

1752-1996

AAP-1811-003-Recull documental de contractes privats entre particulars

Inclou capítols matrimonials, permutes i arrendaments. Tots els documents són fotocòpies. Un document original de venda del 1942 d'una propietat signada pel registre de la propietat, l'audiència territorial de Barcelona i l'Ajuntament de Tarrés. Títol agregat

1790-1942

AAP-1811-004-Recull documental de certificats de baptisme

Inclou dos certificats de baptisme amb el segell de la Parròquia de Santa Maria de Tarrés. Tots els documents són fotocòpies. Títol agregat

1862-1883

AAP-1811-005-Recull documental del Jutjat de Pau de Tarrés, de la Junta Local de Llibertat Vigilada i de l'Ajuntament de Tarrés

Inclou correspondència, diligències i certificacions. Documents originals. Conté acta d'inscripció de defunció i enterrament de 29 soldats trobats morts al terme per enfrontament entre tropes republicanes i nacionals (amb ajut 4 soldats italians) de 1939. Títol agregat.

1899-1956

AAP-1811-006-Inventari dels jaciments arqueològics de Tarrés

Inclou document Carta Arqueològica de les Garrigues, Tarrés i fitxes de jaciments arqueològics del terme Títol agregat.

1984

18.1.2-Creació professional

18.2-Documentació personal

18.2.1-Correspondència

18.3-Biblioteca i hemeroteca

18.3.1-Fullets i cartells

AAP-1831-001-Recull documental d'actes religiosos a Tarrés

Inclou records i estampetes, i fullets d'anuncis de festes religioses al municipi. Originals i fotocòpies. Títol agregat.

1943-1947

AAP-1831-002-Pòsters Marc Márquez

Inclou pòster recordatori del Marc Márquez com a campió del món de moto GP 2014. Títol agregat.

2014

18.3.2-Retalls de premsa

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023

a/e: ajuntament@tarres.cat